Twoplus Training Center


การจัดการด้านการก่อสร้าง

การจัดการด้านการก่อสร้าง

หลักสูตรนี้ผู้เข้า อบรมจะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการ การบริหารงานก่อสร้างในเบื้องต้น ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงวงจรชีวิตของงานก่อสร้าง ตั้งแต่ การจัดองค์กรงานก่อสร้าง การวางแผนงานก่อสร้าง การใช้วัตถุดิบในการผลิตงานอย่างคุ้มค่า การบริหารงานบุคคล การควบคุมคุณภาพ เทคนิคการบริหารต้นทุนการก่อสร้าง การบริหารความปลอดภัยในการก่อสร้าง การควบคุมผลิตภาพ การประมาณราคา และยังรวมถึงสัญญางานก่อสร้างและข้อกำหนดงานในงานก่อสร้างอีกด้วย

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

* สามารถเรียนรู้กระบวนการบริหารงานก่อสร้างในเบื้องต้น
* สามารถเรียนรู้การวางแผนของงานก่อสร้างและแผนการใช้วัตถุดิบในการผลิตงานก่อสร้าง
* สามารถเรียนรู้การควบคุมคุณภาพและควบคุมต้นทุนในงานก่อสร้าง
* สามารถเรียนรู้การบริหารความปลอดภัย การควบคุมผลิตภาพ และการจัดเตรียมแบบรูป และรายการ และสัญญางานก่อสร้างได้

ระยะเวลาอบรม

2 วัน

เมื่อจบการอบรมนี้แล้ว สามารถที่จะเข้าใจดังนี้

เข้าใจระบบของการทำงานรวมถึงการจัดการด้านงานก่อสร้างรวมถึงกระบวนการ การวางแผนการควบคุมผลิตภาพและการควบคุมต้นทุนได้เป็นอย่างดี

เนื้อหาหลักสูตร

* แนะนำเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตร
* วงจรชีวิตของงานก่อสร้างและ Work Breakdown Structure (WBS)
* การประมาณราคา งานก่อสร้าง
* การจัดองค์กรงานก่อสร้าง
* การวางแผนงานก่อสร้าง, S-curve
* การวางแผน การใช้วัสดุ แผนแรงงาน แผนการเงิน แผนเครื่องจักรและแผนแบบ ก่อสร้างในงานก่อสร้าง
* หลักการเบื้องต้นของ การวางแผนงานก่อสร้างแบบ CPM
* หลักการเบื้องต้นของ การบริหารงาน งานบุคคล
* หลักการเบื้องต้นของ การบิหารคุณภาพและระบบคุณภาพ ISO 9000 Series
* การบริหารต้นทุนก่อสร้าง
* การบริหารความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
* ผลิตภาพในงานก่อสร้าง Productivity
* การจัดวางและบริหารสถานที่ก่อสร้าง Site Lay out
* สัญญา แบบรูปและรายการประกอบแบบในงานก่อสร้าง

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
โทร. 0 2513 7500 หรือ 0 2513 7494
อีเมล์ sales@twoplustrainingcenter.com
เว็บไซต์ http://www.twoplustrainingcenter.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: