Twoplus Training Center


เทคนิคการจำลองสถานการณ์ก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์

เทคนิคการจำลองสถานการณ์ก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ *แจกฟรีโปรแกรม*

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการก่อสร้างทั้งในแง่ของขั้นตอนในการก่อสร้าง และทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นคนงาน วัสดุ และเครื่องจักร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน ใช้เวลาทำงานน้อยที่สุด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยทำให้ทรัพยากรต่าง ๆ เสียเวลารอคอยน้อยที่สุด

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

* สามารถวิเคราะห์กระบวนการก่อสร้างได้ว่าขั้นตอนหรือวิธีการทำงานที่เป็นอยู่ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรที่ใช้อยู่ทำให้เกิดเวลารอคอยซึ่งเป็นความสูญเปล่า (waste) ตรงจุดใดบ้างและเกิดเท่าไหร่ ทำให้เกิดคอขวด (Bottle neck) ตรงไหนหรือไม่ และหากเกิดปัญหาเหล่านี้จะปรับปรุงกระบวนการเท่าไหร่

* สามารถออกแบบวิธีการก่อสร้าง ขั้นตอนงานก่อสร้าง และจัดสรรทรัพยากรที่ เหมาะสมที่สุด (Optimum) สำหรับแต่ละกระบวนการได้

* สามารถคาดการณ์อย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานของข้อมูลในอดีตและความน่าจะเป็นถึงเวลาที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างตามออกแบบไว้ว่าจะใช้เวลาเท่าใดจึงจะแล้วเสร็จ

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน

ควรมีประสบการณ์หรือเข้าใจขั้นตอนในการทำงานก่อสร้างทั่ว ๆ ไปในหน้างานก่อสร้าง

ระยะเวลาอบรม

2 วัน

เมื่อจบการอบรมนี้แล้ว สามารถที่จะมีเข้าใจดังนี้

เข้าใจวิธีการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการก่อสร้างด้วยการสร้างแบบจำลอง และ
การจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ อันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการกำหนด Method Statement

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่หนึ่ง

* ตัวอย่างการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการก่อสร้าง เพื่อให้เห็นเป้าหมาย และภาพรวมว่าการวเคราะห์และออกแบบกระบวนการก่อสร้างด้วยวิธีการจำลองสถานการณ์เป็นอย่างไร และจะให้คำตอบอะไรได้บ้าง
* ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการกระจายตัวของความน่าจะเป็น (Probabiliy Distribution)
* ความรู้เบื้องต้นเรื่องทฤษฎีของแถวคอย (Queuing Theory)
* วิธีการสร้างแบบจำลองแบบโครงข่าย (Network)
* ตัวอย่างการจำลองสถานการณ์กระบวนการขนส่งวัสดุผู้เข้ารับการอบรมจะได้ทำ
* ตัวอย่างด้วยตนเองด้วยคอมพิวเตอร์พร้อมไปกับวิทยากรโดยมีวิทยากรแนะนำ
อย่าง ใกล้ชิดตลอดเวลา

วันที่สอง

* ตัวอย่างการจำลองสถานการณ์ในหลายรูปแบบ อาทิเช่น การผลิต RCC ของเขื่อน คลอง ท่าด่าน การขนย้ายวัสดุจากเหมืองระเบิดหิน กระบวนการก่ออิฐ การจัดสรร เวลาการทำงานของทาวเวอร์เครน และการผลิต และติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป เป็นต้น
* ฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ด้วยตนเองด้วยคอมพิวเตอร์ จากตัวอย่างที่วิทยากร เตรียมไว้ให้
* ทดลองสร้างแบบจำลองและจำลองสถานการณ สำหรับกระบวนการก่อสร้าง ที่ผู้เข้ารับการอบรมเลือกขึ้นมาเอง โดยทุกขั้นตอนมีวิทยากรแนะนำอย่างใกล้ชิด

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
โทร. 0 2513 7500 หรือ 0 2513 7494
อีเมล์ sales@twoplustrainingcenter.com
เว็บไซต์ http://www.twoplustrainingcenter.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: