Twoplus Training Center


ระบบเอกสารที่ใช้ในงานก่อสร้าง

ระบบเอกสารที่ใช้ในงานก่อสร้าง

เอกสารในงานก่อสร้างถือเป็นระบบบริหารจัดการรูปแบบหนึ่งในหลายๆ รูปแบบ เป็นรูปแบบที่สำคัญกับงาน ก่อสร้างที่จัดเป็นระบบงานก่อสร้างที่จัดระบบดีๆ จะต้องมีเอกสารเข้าไปร่วมด้วยเสมอ เพราะงานก่อสร้าง มิใช่มีเพียงแบบก่อสร้าง แต่ยังมีแผนงาน มีเอกสารขออนุมัติ วัสดุอนุมัติ เอกสารประกอบการเบิกงวดงาน เอกสารหลายๆ อย่างไม่สามารถจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ได้ จึงต้องจัด “แฟ้มเอกสาร” แฟ้มเอกสารจึงจำเป็นต้องแยกเรื่องราวต่าง ๆ ออกให้ชัดเจนตามเลขเอกสาร

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

* สามารถเข้าใจถึงระบบเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในงานก่อสร้าง
* สามารถจัดระบบเอกสารในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาอบรม

1 วัน

เมื่อจบการอบรมนี้แล้ว สามารถที่จะมีเข้าใจดังนี้

เข้าใจถึงความสำคัญในการจัดระบบเอกสารในงานก่อสร้างได้ี

เนื้อหาหลักสูตร

* การบริหารจัดการงานก่อสร้างเบื้องต้น
* ความจำเป็นในการใช้เอกสาร
* แบบฟอร์มใช้้ในการก่อสร้าง แต่ละแบบฟอร์ม
* เอกสารอะไรส่งเมื่อใด
* ถาม-ตอบ ปัญหา
* ประสบการณ์การใช้เอกสารในงานก่อสร้าง

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
โทร. 0 2513 7500 หรือ 0 2513 7494
อีเมล์ sales@twoplustrainingcenter.comเว็บไซต์ http://www.twoplustrainingcenter.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: