Twoplus Training Center


Autodesk 3ds Max for Architecture – Basic Course

Autodesk 3ds Max for Architecture – Basic Course

Autodesk 3ds Max

หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหา การสร้างงาน 3 มิติ โดยดึงจินตนาการจากสมองมาสู่คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการนำเสนอให้เห็นภาพเสมือนจริงตามที่ออกแบบ โดยใช้โปรแกรม 3ds Max9 ซึ่งเป็น Software 3 มิติที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุดในวงการงานออกแบบทุกสาขา เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการสร้างงานออกแบบ 3 มิติ ทางด้าน Architecture, Product Design, Furniture Design, Interior Design, Exhibition Design, Graphic Design ตั้งแต่ขั้น Conceptual Design ไปจนถึงการทำ Final 3D Presentation เพื่อตอบสนองงานทางด้านออกแบบโดยเฉพาะ

ในหลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มต้นการสร้างงาน 3 มิติ เพื่อนำวิธีคิดอย่างเป็นระบบมาดัดแปลง และประยุกต์ให้เข้ากับวัตถุที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น รวมถึงเจาะลึกด้านการขึ้น Model เพื่อใช้ประกอบงานด้านออกแบบ อีกทั้งมีการนำ File AutoCAD ที่เป็นงานด้านเขียนแบบ 2 มิติ มาใช้ร่วม เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงการกำหนดวัสดุพื้นผิวในรูปแบบต่าง ๆ ให้สมจริง, การจัดแสงในบรรยากาศต่าง ๆ ทั้งกลางวัน และกลางคืน พร้อมกับการจำลอง แสงประดิษฐ์ จากค่าของ IES File, การกำหนดมุมกล้อง เพื่อให้เกิดมุมมองที่น่าสนใจและเหมาะสม รวมทั้งเทคนิคพิเศษต่าง ๆ ที่ใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม จนถึงขั้นตอนการ Out Put Final Render เป็นทั้งภาพนิ่ง, Panorama 360º, Walk through Animation และ มีการทำ Workshop in Class เพื่อ Comment งานและดูแลปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อนำเสนองาน 3D ให้มีความสมบูรณ์ที่สุด

หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้ประสบการณ์จากสถาปนิกและผู้ที่ทำงานด้าน 3D Visualizer ซึ่งเป็นผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรมโดยตรง ด้วยการนำเสนองานออกแบบเป็น 3 มิติ เพื่อสื่อความคิดที่ออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่านจะได้เข้าใจถึงกระบวนการและเทคนิคต่างๆ เพื่อนำเสนองานที่ท่านออกแบบได้อย่างดี

เหมาะสำหรับ :

ท่านที่ต้องการเป็น 3D Visualizer, 3D Animator, สถาปนิก, วิศวกร, มัณฑนากร, Web Designer, Multimedia, Product Designer, นักเรียน, นักศึกษา หรือ ผู้ที่สนใจด้านออกแบบ และสถาปัตยกรรม

ระยะเวลาในการอบรม :

30 ชั่วโมง อบรมทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18:00-20:00 น. (15 ครั้ง) อบรมอาทิตย์ละ 3 ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง

เนื้อหาหลักสูตร

Lecture 1 : หลักการพื้นฐานและการเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม 3DS MAX

o ทำความรู้จักกับส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าจอ ที่จำเป็นกับงาน Architecture
o แนะนำการติดตั้งโปรแกรมและแก้ปัญหาที่เกิดจากติดตั้ง จาก Autodesk
o หลักการของการสร้างภาพ 3 มิติ,รูปแบบของโครงสร้าง 3 มิติใน Autodesk 3dsmax
o การเริ่มต้นการใช้งาน Autodesk 3dsmax
o ความสามารถโดยรวม ของ Autodesk 3dsmax , Main User Interface (UI) Command Panel,Tab Panel
o หลักการในการตั้งค่า Viewport Configurations(Rendering Method Panel , Layout Panel)
o การใช้งาน Viewport Control และเปลี่ยนชนิดของ Viewport
o การใช้ Spinners, Flyout, Tooltip , การสร้างวัตถุพื้นฐาน ใน Autodesk 3dsmax
o การเรนเดอร์เพื่อ Output ออกไปเป็น File ภาพ *. JPG
o เทคนิคการตั้งค่าภาพให้มีความคมชัด และลดการประมวลผลของหน้าจอ
o การสร้างไฟล์งานต้นแบบ เพื่อสะดวกต่อการสร้างงาน 3D ต่อไป
o การปรับแต่งค่า Units Setup เพื่อความถูกต้องของมาตราส่วน
o การปรับแต่งค่าในส่วนของ Grid and Snap Setting
o เทคนิคในการ Backup Files และการกู้ File กลับมาใช้ใหม่

Lecture 2 : การสร้างและแก้ไขวัตถุโดยใช้เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรม

o การสร้างอาคารแบบกำหนดระยะที่แม่นยำโดยใช้ เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรม
o การเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนย้ายวัตถุ (Transform) แบบ Absolute และ Relative (Offset) Mode
o ทำความเข้าใจหลักการและระบบการขึ้น Model แบบแม่นยำและแบบสัดส่วน
o การใช้งาน Array, Align , Quick Align, Clone, Move, Rotate , Scale
o การใช้คำสั่ง Group และ Ungroup
o การสร้างวัตถุพื้นฐาน ใน Autodesk 3DS Max
o การใช้คำสั่งสี่เหลี่ยมนำมาประกอบและสร้างวัตถุ 3 มิติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
o การปรับแต่งค่า Preference Setting
o ทดลองสร้างอาคาร 5 ชั้น 1อาคาร

Lecture 3 : การใช้เครื่องมือพื้นฐานและหลักการใช้ Modify ของโปรแกรม

o การใช้คำสั่งสร้างวัตถุ 3 มิติ รูปทรงพื้นฐาน (Standard-Extended Primitives)
o เรียนรู้หลักการในการเลือกวัตถุด้วยวิธีและเทคนิคแบบต่างๆ
o การซ่อนและแสดงวัตถุ (Hide & Isolation mode) เพื่อความสะดวกในการแก้ไขวัตถุ
o การใช้คำสั่งในชุดของการรวมกลุ่มวัตถุ
o การใช้ Asset Browser
o หลักการใช้งาน Name Selection Set
o การใช้ Spacing Tools
o หลักการใช้ Basic Modify : Proboolean ,Bend ,Lattice ,Slice ,Cap holes, Shell, FFD

Lecture 4: การสร้างงานออกแบบสถาปัตยกรรมโดยใช้ AEC Level I

o การสร้างผนัง (Wall) ของอาคารในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งแก้ไขดัดแปลง ในระบบ Sub-Object
o การสร้างประตู (Door) : Pivot ,Sliding ,Bifold
o การสร้างหน้าต่าง (Window) : Awning, Casement, Fixed, Pivoted, Projected, Slideing
o การจัดวางส่วนประกอบของอาคารของถูกต้องตามสัดส่วนและความจริง
o การใส่วัสดุประตูและหน้าต่าง ในส่วนของ AEC Template
o การ Save Perspective Views to Camera
o การสร้างหลังคาปั้นหยาและหน้าจั่ว แบบ Mass Model
o ทดลองสร้างบ้านพักอาศัย 2ชั้น

Lecture 5 : หลักการใส่วัสดุและพื้นผิวสำหรับงานออกแบบ

o การกำหนดพื้นผิววัตถุโดยเลือกจาก Library
o การกำหนดคุณลักษณะพื้นผิววัตถุแบบมาตรฐาน ( Basic Parameters )
o การปะภาพบนวัตถุ (Image Map)
o การสร้าง Material ในรูปแบบอื่น ๆ
o การใช้ UVW Map Modifier และปรับให้ได้ระยะตามต้องการ
o การ Save Material เพื่อนำไปใช้ในงานอื่น ๆต่อไป
o การใช้งาน Color Clipboard Utility
o ทดลองสร้างวัสดุที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรมและ Spec ใส่กับงานออกแบบ

Lecture 6 : การปรับแต่งบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในงานออกแบบ

o การกำหนดและปรับแต่ง Background Environment ให้เหมาะสมกับอาคาร
o การสร้างกล้องและปรับมุมมองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในงานออกแบบ
o การวางตำแหน่งกล้อง (Target Free) เช่น กล้องแบบ Target , กล้องแบบ Free
o การใช้ Camera Correction
o การใช้งาน Safe Mode เพื่อการ output งานภาพนิ่งที่สมบูรณ์
o หลักการใส่ต้นไม้เพื่อทำให้ลดประมวลผลของงาน
o การใส่ Skylight และ Light Tracerเพื่อควบคุมภาพให้เกิดมิติได้อย่างชัดเจน
o การใช้งาน Archive and Resource Collector
o ทดลองทำ Mass Model Studyภายในเวลาที่กำหนด

Lecture 7 : การสร้างและแก้ไขงานโดยการใช้ Editable Mesh

o การปรับแต่งปุ่มคำสั่งที่แสดงใน Modifier Command Panel
o ทำความรู้จักและเจาะลึกโครงสร้าง 3 มิติ แบบ Vertex , Edge , Face , Border , Polygon , Element
o เรียนรู้วิธีคิดและการมองวัตถุที่เพื่อนำมาขึ้นโมเดล 3 มิติ
o การแก้ไขวัตถุโดยใช้ Editable Mesh : Extrude , Bevel , Chamfer
o การกำหนด Material ID ให้กับวัตถุที่มีหลายวัสดุใน Object เดียว
o ทดลองสร้างงาน Interior และ Furniture Build-in โดยใช้ Editable Mesh

Lecture 8 : การสร้างและแก้ไขงานโดยการใช้ Editable Spline

o การสร้าง Line ,Rectangle, Circle, Arc, และวัตถุเกี่ยวกับ 2มิติ ในส่วนของ Spline
o การสร้างวัตถุ 3 มิติ จากเส้น 2 มิติ โดยการ Extrude , Bevel , PathDeform
o หลักการทำให้ Spline มีความเหมาะสมให้การขึ้นรูป 3D
o การสร้างตัวอักษร 3 มิติให้มีความหนาโดยคำสั่ง Extrude
o การสร้างวัตถุ 3 มิติ จาก Spline โดยใช้คำสั่ง Loft Object และ Deformation
o การสร้างวัตถุจาก คำสั่ง Cross Section
o ทดลองสร้างงานออกแบบโดยใช้ Editable Spline

Lecture 9 : การสร้างและแก้ไขงานโดยการใช้ Editable Poly

o เรียนรู้โครงสร้างที่ประกอบเป็นวัตถุในระดับย่อยในส่วนของ Editable Poly
o การเลือก Sub-Object Type Ring & Loop , Grow & Shrink
o การทำงานในระดับ Vertex , Edge , Face , Border , Polygon , Element
o การ Edit Sub-Object Rollout – [Delete & Remove] ,Extrude ,Bevel ,Chamfer ,Inset ,Outline ,Cut ,Insert Vertex ,Connect ,Cap ,Create Shape from Selection ,Hinge from edge ,Edit Trangulation ,Slice , Quick Slice ,Turn
o ทดลองสร้างงานออกแบบโดยใช้ Editable Poly

Lecture 10 : การสร้างและแก้ไขงานโดยการใช้ Editable Poly, Spline, Patch

o การกำหนดให้เส้น Spline สามารถเรนเดอร์ได้
o หลักการสร้างวัตถุที่มีความ Smooth
o การใช้ Lath จากเส้น Spline
o เรียนรู้วิธีการวัตถุด้วยการ Modify ในรูปแบบต่างๆ
o การใช้ Patch and Edit Patch
o การใช้งาน Soft-Selection
o การกำหนด Channel ในงานเพื่อใช้ในการจัด Material ID

Lecture 11 : การสร้างงานออกแบบสถาปัตยกรรมโดยใช้ AEC Level II

o เรียนรู้หลักการและวิธีใช้ AEC Extended
o การสร้างราว (Railing) ในรูปแบบต่าง ๆ
o การสร้างต้นไม้ (Foliage) ให้เหมือนจริง
o การสร้างเนินดิน (Terrain)
o การสร้าง บันได (Stair) รูปแบบต่างๆ เช่น L- Type, Spiral , Straight , U –Type

Lecture 12 : การใช้โปรแกรม AutoCAD ร่วมกับ 3DS MAX

o วิธีการนำ File จาก AutoCAD เข้ามาในในโปรแกรม 3DS Max
o เรียนรู้ระบบการใช้ File Link Manager
o Update links ระหว่าง 3DS Max กับ AutoCAD เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ
o การสร้างหลังคาในรูปแบบต่างๆ โดยใช้การใช้ File จาก AutoCAD
o การนำ File * Max, *3DS จาก file งานอื่น เข้ามาใช้งานด้วยวิธีต่างๆ
o ทดลองสร้างผังแบบแปลนอาคาร Interior และ Exterior แบบ 3 มิติ

Lecture 13 : การจัดแสงและบรรยากาศสำหรับงานภายใน [ INTERIOR ]

o ทำความเข้าใจการออกแบบแสงสว่างทั้งแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์
o หลักการจัดแสง 3 ชนิด ตามมาตรฐานงานสถาปัตยกรรม
o ชนิดของแหล่งกำเนิดแสง (Ambient Light, Omni, Spot Light Directional Light)
o องค์ประกอบของแหล่งกำเนิดแสง และกำหนดค่าต่าง ๆ ( General Parameters, Spotlight Parameters, Shadow Parameters )
o การสร้างเงา เช่น เงาดำของวัตถุทึบแสง,เงาของวัตถุโปร่งแสง
o การกำหนดวัตถุโปร่งแสง,การสร้างวัตถุให้เกิดเงาแบบ Ray-Traced
o การใช้ Photometric Light กับ Illuminating Engineering Society (IES)
o หลักการให้แสงเพื่อให้เกิดภาพที่สวยงาม
o ทดลองจัดแสง INTERIORตามบรรยากาศที่ต้องการ

Lecture 14 : การจัดแสงและบรรยากาศสำหรับงานภายนอก [ EXTERIOR ]

o การใช้ Len – effect
o การสร้าง Projector หรือเครื่องฉายสไลด์จากแหล่งกำเนิดแสง
o การจัดแสงภายนอกด้วย E-Light และ Sky Dome
o สร้างแหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาติ จาก Daylight
o การกำหนดการคำนวณแสงเงาให้ความสวยงามสมจริงและความถูกต้องแม่นยำ
o การนำภาพที่ตั้งอาคารมาปรับแต่งใส่อาคารใหม่ Camera Match
o ทดลองจัดแสง Exteriorตามบรรยากาศที่ต้องการ

Lecture 15 : การ Presentation งานภาพนิ่ง และเคลื่อนไหว

o การ Render โดยการใช้ Toolbar ,Time Saving in Rendering
o Render Scene (Common Parameters, MAX Default Scanline A-Buffer)
o การ Render แบบ Batch Render
o องค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับในการ Render เพื่อให้งานมีคุณภาพและตรงตามต้องการ
o การ Rendering เป็นภาพนิ่งและ ภาพเคลื่อนไหวใน Format ต่าง ๆ
o การ Rendering Pixel Dimension & Print Size เพื่อให้มีคุณภาพของภาพตามต้องการ
o การสร้างภาพ Panorama
o การเปรียบเทียบคุณภาพงาน 3 มิติ โดยใช้ RAM Player
o การ Save File ภาพ 3 มิติ จาก 3DSMAX ส่งไป Retouch ใน Photoshop
o หลักการในการทำ Animation ในงานสถาปัตยกรรม
o ทำความเข้าใจเรื่องช่วงเวลา และปุ่มควบคุม (Play Control) Animation และ Preview ภาพ Animation
o การกำหนดการเคลื่อนไหวให้วัตถุตามเส้น Spline
o การกำหนดการแบบ Walkthrough Animation
o การ Render และตั้งค่าเป็นภาพเคลื่อนไหวใน Format ต่าง ๆ
o สรุปข้อเสนอแนะจากประสบการณ์ของวิทยากร

วิทยากร (Lecturers) :

อาจารย์ไชยวัฒน์ วงศกรวณิชชา
ปัจจุบัน : อาร์ต ไดเร็คเตอร์ บริษัท พิคเจอร์ เซล จำกัด ผ่านการเป็นผู้ช่วยสอน 3dsmax และ Photoshop, Ittustrator จาก Arena Multimedia (USA.)

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
โทร. 0 2513 7500 หรือ 0 2513 7494
อีเมล์ sales@twoplustrainingcenter.com
เว็บไซต์ http://www.twoplustrainingcenter.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: