Twoplus Training Center


หลักการบริหารอาคารและทรัพย์สิน

หลักการบริหารอาคารและทรัพย์สิน

หลักสูตรนี้ เป็นการเสริมสร้างทักษะพื้นฐานด้านการบริหารทรัพยากรอาคารอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านวางแผนและการดำเนินการ บริหารทรัพยากรอาคาร โดยเน้นความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น และผลกระทบของสภาพแวดล้อมดังกล่าวต่อประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงความสะดวกสบายและสุขภาพของผู้ใช้อาคาร

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

– เข้าใจถึงหลักการและเทคนิคในการบริหารทรัพยากรอาคาร
– เข้าใจถึงวิธีการจัดโครงสร้างต้นทุน วิธีเพิ่มผลผลิตขององค์กร โดยไม่เกิดผล
กระทบในทางลบต่อขวัญกำลังใจ และคุณภาพชีวิตของบุคลากร ภาพพจน์ และที่สำคัญที่ สุด คือ ผลประกอบการขององค์กร
– เข้าใจถึงผลกระทบของการบริหารอาคารที่ดีมีประสิทธิภาพต่อผลประกอบ
การโดยรวมขององค์กร

ระยะเวลาอบรม

1 วัน

เมื่อจบการอบรมนี้แล้วจะสามารถเข้าใจได้ดังนี้

– เข้าใจภาพรวมและขอบเขตของงานบริหารทรัพยากรอาคาร
– เข้าใจขั้นตอนการวิเคราะห์ธรรมชาติของอาคาร ผู้ใช้อาคารและกิจกรรมในอาคารประเภทต่างๆ
– เข้าใจการวางบทบาท การวางเป้าหมายและการลำดับความสำคัญของแผนงานในการบริหารอาคารและทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ
– เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการประเมินอาคารในแง่ของการใช้งานจริงหลังการเข้าใช้อาคาร

เนื้อหาหลักสูตร

* ศึกษาหลักการ ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของงานบริหารทรัพยากรอาคาร
* นิยามศัพท์เทคนิคทางการบริหารทรัพยากรอาคารและสินทรัพย์ งานบริหารทรัพยากรอาคารและสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
* หลักการเบื้องต้นในการเริ่มงานบริหารทรัพยากรอาคาร
* องค์ประกอบเพื่อการพิจารณาในการบริหารทรัพยากรอาคาร
* การประเมินประสิทธิภาพของอาคารและการทำงานภายหลังการเข้าใช้ ศึกษาการวางแผน* การบริหารทรัพยากรอาคาร ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร
* การวิเคราะห์ปัญหาขององค์กร
* การประเมินศักยภาพและข้อจำกัดของทรัพยากรด้านต่างๆ ขององค์กรและคู่แข่ง
* ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์เพื่องานบริหารทรัพยากรอาคาร รวมถึงเครื่องมือ เทคนิค และตัวอย่าง

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
โทร. 0 2513 7500 หรือ 0 2513 7494
อีเมล์ sales@twoplustrainingcenter.com
เว็บไซต์ http://www.twoplustrainingcenter.com

Advertisements

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง to 'หลักการบริหารอาคารและทรัพย์สิน'

Subscribe to comments with RSS หรือ TrackBack to 'หลักการบริหารอาคารและทรัพย์สิน'.


  1. หลักสูตรน่าสนใจ เหมาะกับนักบริหารอาคารสถานที่ในสถานศึกษา


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: