Twoplus Training Center


ISO 9001: 2000 สำหรับ QMR หรือ ผู้ช่วย QMR

ISO 9001: 2000 สำหรับ QMR หรือ ผู้ช่วย QMR

การจัดทำและพัฒนาระบบการทำงานใหม่ใดๆให้สำเร็จลุล่วงได้นั้น จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและความมุ่งมั่นจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ระบบ ISO 9001 ก็เช่นกัน และถึงแม้ภายหลังการพัฒนาระบบสำเร็จแล้ว ยังต้องดูแลรักษาระบบให้คงไว้อย่างต่อเนื่องด้วย ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงจึงต้องให้ความเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารระดับสูง อาจแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารที่เรียกว่า QMR (Quality Management Representative) หรือ ผู้ช่วย QMR ขึ้น เพื่อดูแลระบบโดยรวม และรายงานตรงต่อผู้บริหารระดับสูงเป็นระยะๆ ด้วยเหตุนี้ QMR หรือ ผู้ช่วย QMR จึงมีบทบาทสำคัญต่อระบบ ISO 9001 อย่างมาก

การอบรมหลักสูตรนี้ มุ่งเน้นให้ ตัวแทนฝ่ายบริหาร หรือ QMR รวมทั้ง ผู้ช่วย QMR ได้เข้าใจถึงภาระหน้าที่สำคัญที่ต้องมี ภายใต้ระบบ ISO 9001 รวมถึงข้อควรระวังและแนวทางในการดูแล ระบบให้คงไว้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะมีทั้งส่วนที่เป็นหลักการ Workshop และกรณีศึกษา เพื่อให้การอบรมมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด รหัสสถาบัน 40102 หลักสูตรนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากอธิบดีกรมพัฒนาการค้าธุรกิจ สามารถนับเป็นชั่วโมงในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพการบัญชีได้
รหัสหลักสูตร 4010249008 การนับชั่วโมงอื่นๆ 18.00 ชม. รวม 18.00 ชม.

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

-เข้าใจและรับทราบถึงหลักการสำคัญของการบริหารคุณภาพ (Quality Management) ความสำคัญของลูกค้า และข้อกำหนดของ ISO 9001 : 2000 ในประเด็นที่สำคัญ
-เข้าใจถึงถึงบทบาทของ QMR (Quality Management Representative) และ ผู้ช่วย QMR (AQMR : Assistant Quality Management Representative) ตลอดจนวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ (Quality Objectives)
-เข้าใจถึงกลไกสำคัญต่างๆมากยิ่งขึ้น เช่น การตรวจติดตามภายในองค์กร (Internal Audit) และอุปสรรคที่มักพบด้านการควบคุมเอกสาร เป็นต้น

ระยะเวลาอบรม

3 วัน

เมื่อจบการอบรมนี้แล้ว สามารถที่จะเข้าใจได้ดังนี้

*สามารถเข้าใจและหลักการของระบบคุณภาพ (Quality Management Principle)
*สามารถอธิบายถึงแนวคิดและความสัมพันธ์ของ ลูกค้า – องค์กร
*สามารถเข้าใจถึงมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 และประเด็นสำคัญของระบบเอกสารได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหาหลักสูตร
วันที่หนึ่ง

-หลักการของระบบคุณภาพ (Quality Management Principle)
-กรณีศึกษา 1 : ทีมงานกับการจัดทำระบบ ISO 9001
-แนวคิดและความสัมพันธ์ของ ลูกค้า – องค์กร
-กรณีศึกษา 2 : ข้อร้องเรียนของลูกค้าl
-มาตรฐาน ISO 9001 : 2000 (ข้อกำหนดหมวด 4) ประเด็นสำคัญของระบบเอกสาร
– สรุปและตอบข้อซักถาม

วันทีี่สอง

-มาตรฐาน ISO 9001 : 2000 (ข้อกำหนดหมวด 5) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ QMR/ AQMR
-กรณีศึกษา 3 : บทบาทของ QMR / AQMR (Part 1)
-หลักการวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพที่สอดคล้องกับ KPI
-กรณีศึกษา 4 : วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ
– สรุปและตอบข้อซักถาม

วันที่สาม

-ข้อกำหนด ISO 9001 : 2000 (หมวด 6 7 และ 8) Corrective & Preventive Action Requests (CAR & PAR) Internal Audit
-กรณีศึกษา 5 : การตรวจติดตามภายในองค์กร
-กรณีศึกษา 6 : บทบาทของ QMR / AQMR (Part 2)

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
โทร. 0 2513 7500 หรือ 0 2513 7494
อีเมล์ sales@twoplustrainingcenter.com
เว็บไซต์ http://sales@twoplustrainingcenter.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: