Twoplus Training Center


หลักการบัญชีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ

หลักการบัญชีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่มีรายละเอียดปลีกย่อยจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องมีการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ โดยเฉพาะงานด้เพื่านบัญชี อให้การดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามข้อกำหนดด้านกฎหมาย จึงจะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง

บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด รหัสสถาบัน 40102 หลักสูตรนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากอธิบดีกรมพัฒนาการค้าธุรกิจ สามารถนับเป็นชั่วโมงในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพการบัญชีได้.หัสหลักสูตร 4010249001 การนับชั่วโมงทางบัญชี 3.30 ชม. และอื่น 8.30 ชม. รวม 12.00 ชม.

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

-เข้าใจสภาพปัญหา และข้อผิดพลาดในการทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ทราบโครงสร้างระบบบัญชีประเภทต่างๆ
-เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26, ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น
-ทราบเทคนิคการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26
-เข้าใจการจัดทำรายงานประกอบงบการเงิน การออกงบดุล งบกำไรขาดทุน เพื่อประกอบการตรวจสอบของสรรพากร
-สามารถวางแผนภาษีอากรของธุรกิจได้ทั้งระบบ ตั้งแต่การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล, การวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะ, การวางแผนอัตราภาษีและฐานภาษีเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เป็นต้น
-ทราบเทคนิคการเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กร

ระยะเวลาอบรม

2 วัน

เมื่อจบการอบรมนี้แล้ว สามารถที่จะเข้าใจได้ดังนี้

-สามารถนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการงานบัญชี เพื่อให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจมากที่สุด ช่วยลดปัญหาข้อผิดพลาดต่างๆ และถูกต้องตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

เนื้อหาหลักสูตร

*วันที่หนึ่ง : (การจัดบัญชีภาษีอากรขั้นพื้นฐานสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)

-สภาพปัญหาในการจัดทำบัญชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเด็นและปัญหาที่ผิดพลาดในการทำบัญชีธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์
-โครงสร้างของระบบบัญชีที่ควรทราบ เช่น ขายที่ดินเปล่า ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง, ขายอาคารชุด, สำนักงานให้เช่า, การให้เช่าอาคาร และศูนย์การค้า, การเช่าช่วง, การจัดการสนามกอล์ฟ เป็นต้น
-สิ่งที่นักบัญชีควรคำนึงถึงเพื่อให้การทำบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้อง ได้แก่ มาตรฐานการทำบัญชีฉบับที่ 26, ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
-วิธีการบันทึกภาษีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 และสอดคล้องกับภาษีอากร (ป. 61/2539)
-การรับรู้รายได้และการบันทึกบัญชีในส่วนของรายได้ เมื่อมีการเปิดจองโครงการ เช่น การจ่ายเงินทำสัญญา, การผ่อนชำระเงินดาวน์เป็นงวด, การโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้า เป็นต้น
-การคำนวนหารายได้ กำไรขั้นต้นที่ต้องรับรู้ในแต่ละปี
-การคำนวนหาต้นทุนโครงการรวม เพื่อกำหนดราคาขายของโครงการ
-การคำนวนรายละเอียดต้นทุน โครงการแต่ละปี และการโอนต้นทุน
-การรับรู้ค่าใช้จ่าย และการบันทึกบัญชีในส่วนของค่าใช้จ่าย กรณีต้นทุนดำเนินการ ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหารตอกเบี้ยจ่าย
-การคำนวนเฉลี่ยภาษีซื้อและการบันทึกบัญชี
-การคำนวนกำไรสุทธิเมื่อสิ้นงวดบัญชี เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
-การจัดทำรายงานประกอบงบการเงินที่ถูกต้อง เพื่อประกอบการตรวจสอบของกรมสรรพากร
-การออกงบดุล งบกำไรขาดทุน พร้อการเขียนหมายเหตุประกอบการเงิน
-ถาม – ตอบ ปัญหา

*วันที่สอง : (การวางแผนภาษีอากรสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด)

-สิ่งที่นักบัญชีต้องทราบก่อนการวางแผนภาษีของธุรกิจ เช่น ลักษณะเฉพาะของการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, สภาพปัญหาที่พบอยู่เสมอของธุรกิจ, โครงสร้างรายได้ ค่าใช้จ่ายของธุรกิจ เป็นต้น
-การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น รายได้ที่ต้องนำมารวมและไม่นำมารวมในการคำนวนหากำไรสุทธิ และรายได้ทางบัญชีที่ถือเป็นรายได้ แต่ทางภาษีอากรไม่ถือเป็นรายได้ เป็นต้น
-การวางแผนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่กรมสรรพากรไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีอากร
-ทำอย่างไรรายจ่ายต้องห้ามจึงจะนำมารวมคำนวนภาษีได้
-การเลือกเกณฑ์การรับรู้รายได้ ค่าใช้จ่ายให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีมากที่สุด
-ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม จะปฏิบัตอย่างไร ซึ่งจะทำให้กิจการได้ประโยชน์ทางภาษี
-การวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์โดยตรง
-ภาระภาษีธุรกิจเฉพาะ และการขออนุญาติจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม การจัดสรรที่ดิน
-การขายอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
-การขายอสังหาริมทรัพย์ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์
-ราคาประเมิน ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่จะใช้ในการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะมีเทคนิคอย่างไร
-อัตราภาษีและฐานภาษีกับการวางแผนเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
-โครงสร้างของ VAT ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มของธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์
-กลยุทธ์การวางแผนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
-เทคนิคการเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อเพิ่มผลกำไร
-การกำหนดราคาต้นทุนของที่ดินให้ได้ประโยชน์สูงสุด
-การเพิ่มกำไรทางบัญชี และภาษีอากร อย่างถูกกฎหมาย
-ทำสัญญาอย่างไรให้ได้เปรียบ และประหยัดภาษีในเชิงธุรกิจ
-ธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ จะประหยัดภาษีอย่างไร การลดต้นทุนดอกเบี้ยและการใช้ประโยชน์จากรายการยกเว้นภาษีตามกฎหมาย
-การไม่มุ่งค้าหากำไรตามความหมายสรรพากรนั้น ธุรกิจเราจะทำได้หรือไม่
-การขายฝากจะให้ผลทางภาษีในแง่บวกหรือไม่
-การประหยัดภาษีด้วย Sale Promotion
-ปัญหาการจ่ายค่าภาษีและค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ ผลกระทบทางกฎหมาย
-สรรพากรจะยอมหรือไม่ ถ้าจะแยกสัญญาระหว่างการขายอสังหาริมทรัพย์ รับเหมาก่อสร้าง รับตกแต่ง และควรมีสัดส่วนเท่าใด
-เทคนิคการกำหนดราคาขายที่สรรพากรยอมรับ
-การบริหารเจ้าหนี้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
โทร. 0 2513 7500 หรือ 0 2513 7494
อีเมล์ sales@twoplustrainingcenter.com
www.twoplustrainingcenter.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: