Twoplus Training Center


หลักการเบื้องต้นของ Balanced Scorecard

หลักการเบื้องต้นของ Balanced Scorecard

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) ถือเป็นกลไกสำคัญสำหรับผู้บริหาร ในการรับทราบถึงการปฏิบัติงานภายในองค์กร/ หน่วยงาน ว่ามีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายมากน้อย เพียงใดBalanced Scorecard เป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่เป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดผล เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพการดำเนินการขององค์กรทำให้ทราบถึงสถานะในหลายด้านที่ต่างกันขององค์กรเพื่อสร้างความสมดุลย์ ในปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

การอบรมนี้ มุ่งเน้นพื้นฐานความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นของ Balanced Scorecard ซึ่งประกอบด้วย แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน การกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานสำคัญ การกำหนดเป้าหมาย และกาเชื่อมโยงการประเมินผลดังกล่าวเข้ากับเป้าหมายขององค์กร เพื่อพัฒนาให้ระบบการประเมินผลภายในองค์กรมีประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งผู้บริหารสามารถนำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร เพื่อให้สะท้อนผลการทำงานขององค์กรที่สำคัญได้อย่างแท้จริง

บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด รหัสสถาบัน 40102 หลักสูตรนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากอธิบดีกรมพัฒนาการค้าธุรกิจ สามารถนับเป็นชั่วโมงในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพการบัญชีได้รหัสหลักสูตร 40102490019 การนับชั่วโมงอื่นๆ 6.00 ชม. รวม 6.00 ชม.

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานในหลักการ Balanced Scorecard
-เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร
-เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาทราบวิธีการสร้างและกำหนดตัวชี้วัดตัวผลการปฏิบัติงาน
รวมทั้งเป้าหมายที่ใช้ในการวัดผลตามหลักการ Balance Scorecard ให้สามารถเชื่อมโยงการประเมินผลดังกล่าวเข้ากับเป้าหมายขององค์กรต่อไป
-เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในเรื่องตัวชี้วัดและระบบการประเมินผลร่วมกัน
-เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถนำหลักการดังกล่าวไปประยุกต์เข้ากับองค์กรตนได้

ระยะเวลาอบรม

1 วัน

เมื่อจบการอบรมนี้แล้ว สามารถที่จะเข้าใจได้ดังนี้

-เข้าใจหลักการของ Balanced Scorecard
-สามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติได้กับองค์กรของตน

เนื้อหาหลักสูตร

-หลักการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการทำงาน (Performance Evaluation) แนวคิดและหลักการของ Balanced Scorecard
-ความหมายและความสำคัญของตัวชี้วัด (Performance Indicators) การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ (Key Performance Indicators)
รวมทั้งเป้าหมาย และน้ำหนักความสำคัญการกำหนดเกณฑ์การวัดและวิธีการประเมินผล
-ตัวอย่างการจัดทำ Balanced Scorecard การจัดทำ Balanced Scorecard
-กรณีศึกษา การจัดทำ Balanced Scorecard (ต่อ)
-ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
โทร. 0 2513 7500 หรือ 0 2513 7494
อีเมล์ sales@twoplustrainingcenter.com
www.twoplustrainingcenter.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: