Twoplus Training Center


ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ในการบริหารงานและบริหารตัวบุคคล

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ในการบริหารงานและบริหารตัวบุคคล

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน เป็นกฎหมายมหาชน มีบทบัญญัติถึงขั้นจำคุก 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท ซึ่งหากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนใดกระทำความผิด กฎหมายมิได้กำหนดให้นำนิติบุคคลมาลงโทษ แต่ให้นำตัวบุคคลที่สั่งการหรือกระทำผิดกฎหมายมาลงโทษ รวมทั้งผู้ที่ไม่สั่งการ หรือไม่กระทำการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ก็ถือว่ามีความผิดเช่นกัน

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บัญชีและเจ้าหน้าที่การเงิน ที่จะต้องเข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายฉบับนี้ เพราะบุคคลใดก็ตามที่กระทำความผิดจะอ้างเหตุเพราะไม่รู้กฎหมาย มาบรรเทาโทษได้

โดยวิทยากรที่ให้การอบรมเป็นตำรวจที่มีประสบการณ์ด้านสืบสวนสอบสวนอย่างมาก ที่จะมาให้ความรู้กับท่าน ที่ไม่มีที่ไหนกล้าเปิดเผยให้ท่านทราบ !

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

-เข้าใจความหมายของคำต่างๆ ที่ใช้ในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เช่น ค่าจ้าง วันทำงาน วันหยุด วันลา การทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าชดเชย
– ทราบความรับผิดชอบของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด
– ทราบสิทธิของลูกจ้างที่พึ่งมี ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆ
-เข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เกี่ยวกับการจ้างและเลิกจ้าง
– ทราบรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน เช่น เวลาการทำงาน การทำงานล่วงเวลา วันหยุดตามประเพณี วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน การลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลารับราชการ การจัดวันหยุดพักผ่อน อัตราการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา การจ่ายเงินชดเชยเมื่อเลิกจ้าง
-เพื่อให้เจ้าของกิจการสามารถกระทำการใดก็ตาม ที่ไม่ผิดต่อกฎหมายคุ้มครอง แรงงาน

ระยะเวลา
2 วัน

เมื่อจบการอบรมนี้แล้ว สามารถที่จะเข้าใจได้ดังนี้

-สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดำเนินกิจการ โดยไม่ผิดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เพราะกฎหมายกำหนดให้นำตัวบุคคลมาลงโทษไม่ใช่นำนิติบุคคลมาลงโทษ และเป็นโทษที่หนัก ไม่สามารถอ้างเหตุไม่รู้กฎหมาย บรรเทาโทษได้

เนื้อหาหลักสูตร

-กรณีที่บริษัทใดกระทำผิด ให้ลงโทษบุคคลที่สั่งการ หรือกระทำความผิด ถึงขั้นจำคุก หรือถูกปรับ
-ทำไมหัวหน้างานจึงมีสถานภาพเป็นนายจ้างด้วย
-กิจการที่ใช้วิธีเหมาค่าแรง ก็เป็นนายจ้างด้วย
-ความหมายของคำที่ใช้ในกฎหมายนี้เป็นอย่างไร เช่น ค่าจ้าง วันทำงาน วันหยุด วันลา การทำงานล่วงเวลา ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าชดเชย เป็นต้น
-แม้นายจ้างได้ประโยชน์ตามกฎหมายนี้ ก็ห้ามตัดสิทธิลูกจ้างตามกฎหมายอื่น
-ถ้านายจ้างไม่จ่ายเงินประกัน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ แม้มีเหตุผลต้องเสีย ดอกเบี้ย 15% ต่อปี หากจงใจไม่จ่าย เสียเงินเพิ่ม 15% ทุก 7 วัน
-กฎหมายห้ามเรียกเก็บเงินประกันกรณีใด และกรณีใดเรียกเก็บเงินประกันได้ และประกาศกระทรวงเรื่องดังกล่าวมีอย่างไร
-เปลี่ยนตัวนายจ้างได้ แต่เปลี่ยนสิทธิให้ลูกจ้างน้อยลงไม่ได้
-เลิกจ้างลูกจ้างทดลองงาน จะต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้ามีกรณีใด และแก้ปัญหาอย่างไร
-เงื่อนไขการบอกกล่าวล่วงหน้ามีอย่างไร
-ถ้าไม่ระบุเหตุผลในการเลิกจ้าง จะยกเหตุไม่จ่ายค่าจ้างไม่ได้
-ชั่วโมงทำงานปกติของงานธรรมดา และงานอันตราย แตกต่างกันอย่างไร
-ห้ามมีให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา เว้นแต่ลูกจ้างยินยอม
-ห้ามมิให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุด ยกเว้นกรณีใด
-นายจ้างมีสิทธิสั่งให้ลูกจ้าง 8 ประเภทมาทำงานในวันหยุดได้ คืองานใดบ้าง
-ก่อนทำงานล่วงเวลา จะต้องจัดให้ลูกจ้างพักก่อน
-วันหยุดตามประเพณี 3 วัน ได้แก่วันใดบ้าง
-ห้ามทำงานล่วงเวลา ทำงานในวันหยุด ในงานอันตราย ห้ามทุกกรณีหรือไม่
-ลูกจ้างลาป่วยได้ตามที่ป่วยจริง แต่ถ้าลามากนายจ้างสามารถเลิกจ้างได้
-ให้ลูกจ้างลาทำหมัน ต้องจ่ายค่าจ้างหรือไม่
-ลากิจ สุดแต่ที่บังคับ หรือนายจ้างกำหนด ไม่ให้ก็ผิดกฎหมายใช่ไหม
-ลารับราชการ ได้ค่าจ้างตามวันในหมายเรียกหรือตามวันที่ขอลา
-ลาเพื่อคลอดบุตร มิใช่ลาก่อนคลอด / หลังคลอด ใช่หรือไม่
-ลาเพื่อฝึกอบรมฯ จ่ายค่าจ้างหรือไม่จ่ายค่าจ้างก็ได้ใช่ไหม
-ห้ามลูกจ้างมีครรภ์ทำงานบางเวลา หรือติดไปกับยานพาหนะ ฝ่าฝืนหัวหน้างานถูกจำคุก 6 เดือน ปรับ 100,000 บาท
-วันหยุดตามกฎหมายแรงงานมี 3 วัน วันใดบ้าง
-ไม่ได้จัดให้ลูกจ้างหยุดพักผ่อน จะต้องจ่ายค่าจ้าง ค่าทำงานในวันหยุดให้หรือไม่

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
โทร. 0 2513 7500 หรือ 0 2513 7494
อีเมล์ sales@twoplustrainingcenter.com
www.twoplustrainingcenter.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: