Twoplus Training Center


ปัญหา เทคนิคและข้อควรระวังในการจ้างเหมาค่าแรง การรับเหมาช่วง การจ้างทำของและการจ้างแรงงาน

ปัญหา เทคนิคและข้อควรระวังในการจ้างเหมาค่าแรง การรับเหมาช่วง การจ้างทำของและการจ้างแรงงาน

เรื่องของการว่าจ้างและการทำสัญญาจ้าง เป็นสิทธิและหน้าที่ของฝ่ายนายจ้างในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขต่างๆ ทุกเรื่องที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายแรงงาน แต่ ในการจ้างงานบ้างครั้ง ก็เกิดปัญหาและความขัดแย้งขึ้นระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ดังนั้นในการทำงานที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน นายจ้างจำเป็นที่จะต้องทราบรายละเอียดต่างๆ ที่เป็นข้อกำหนดทางกฎหมาย และสามารถนำมาใช้ในการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ในการจ้างงาน เพื่อลดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นและเพิ่มความมีประสิทธิผลในการจ้างงาน

การอบรมในหลักสูตรนี้ จะทำให้ท่านสามารถเข้าใจรายละเอียดและข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการจ้างงาน ลักษณะการจ้างงานแบบต่างๆ และสามารถเลือกวิธีการจ้างงานที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อกิจการมากที่สุด

บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด รหัสสถาบัน 40102 หลักสูตรนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากอธิบดีกรมพัฒนาการค้าธุรกิจ
สามารถนับเป็นชั่วโมงในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพการบัญชีได้รหัสหลักสูตร 40102490019 การนับชั่วโมงอื่นๆ 6.00 ชม. รวม 6.00 ชม.

ผลที่ได้จากการอบรม

-เข้าใจความหมายของคำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน เช่น การจ้างด้วยวิธีเหมาค่าแรง ผู้รับเหมาชั้นต้น ผู้รับเหมาช่วง การจ้างทำของ การจ้างแรงงาน การจ้างเหมาบริการ เป็นต้น
-ทราบความแตกต่างระหว่างการจ้างงานและสัญญาการจ้างงานแต่ละประเภท
-เข้าใจหลักในการทำสัญญาจ้างแรงงาน และปัจจัยที่ทำให้การจ้างทำของเปลี่ยนเป็นการจ้างงาน ซึ่งมีรายละเอียดความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน
-ทราบข้อดีของการทำสัญญาจ้างงานชั่วคราว และเงื่อนไขที่ทำให้ลูกจ้างชั่วคราวกลายเป็นลูกจ้างประจำ
-ทราบข้อกำหนด เงื่อนไขที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยในกรณีที่มีการทำผิดสัญญาจ้างงาน
-สามารถเลือกวิธีการจ้างงานที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ

เมื่อจบจากการอบรมแล้ว ท่านจะเข้าใจดังนี้

-สามารถเข้าใจความหมาย รายละเอียด และหลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน สัญญาการจ้างงาน ปัจจัยต่างเกี่ยวข้องที่ทำให้การจ้างงานอีกประเภทหนึ่งเปลี่ยนไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง เงื่อนไขในการจ้างงาน ความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นเมื่อมีการจ้างงาน จนสามารถเลือกวิธีการจ้างงานที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ

ระยะเวลาอบรม

1 วัน (6 ชม.)

เนื้อหาหลักสูตร

-ความหมายของการจ้างงานด้วยวิธีการเหมาค่าแรง
-ความรับผิดชอบของกิจการที่ใช้วิธีเหมาค่าแรง
-ความหมายของผู้รับเหมาชั้นต้น
-ความหมายของผู้รับเหมาช่วง
-ความรับผิดชอบของผู้รับเหมาชั้นต้น และผู้รับเหมาช่วง
-สิทธิไล่เบี้ยของผู้รับเหมาชั้นต้น และผู้รับเหมาช่วง
-ความหมายของสัญญาจ้างแรงงานพิสดาร
* เป็นสัญญาต่างตอบแทน (วันลา/วันหยุดต้องจ่ายและไม่ต้องจ่ายค่าจ้าง)
* เป็นสัญญาที่ไม่มีแบบ (ตกลงด้วยวาจา หรือโดยปริยาย สัญญาจ้างสมบูรณ์)
-ความหมายของการจ้างทำของ หรือจ้างเหมาบริการ
-ความแตกต่างของการจ้างงาน กับการจ้างทำของ
-ความแตกต่างของการจ้างเหมาค่าแรง กับการจ้างเหมาบริการ
-ความรับผิดชอบของนายจ้าง ผู้จ้างเหมาค่าแรง ผู้รับเหมาชั้นต้น และผู้รับเหมาช่วง
-ลักษณะการจ้างที่เข้าข่ายการจ้างแรงงาน และจ้างเหมาค่าแรง
-ลักษณะการจ้างที่เข้าข่ายการจ้างทำของ และจ้างเหมาบริการ
-ความหมายของสัญญาจ้าง
-ความแตกต่างของสัญญาจ้างชั่วคราว กับจ้างประจำ
-งานที่จ้างชั่วคราวโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย จะต้องไม่มีการต่อสัญญา
-ลักษณะงานที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
* ลักษณะงานโครงการที่มีใช้งานปกติของธุรกิจเป็นอย่างไร
* ลักษณะงานครั้งคราวเป็นอย่างไร
* ลักษณะงานตามฤดูกาลเป็นอย่างไร
-ข้อดีของสัญญาจ้างงานชั่วคราว 7 ประการ มีอะไรบ้าง
-เหตุใดที่นายจ้างเอางานประจำมาทำสัญญาเป็นช่วงๆ ได้
-เงื่อนไขใดที่ทำให้ลูกจ้างชั่วคราว กลายเป็นลูกจ้างประจำ
-หลักในการทำสัญญาจ้างแรงงาน
-ปัจจัยที่ทำให่การจ้างทำของกลายเป็นการจ้างแรงงาน
-ใช้วิธีการจ้างแบบใด จึงจะมีประโยชน์ต่อกิจการมากที่สุด
-ถาม-ตอบ ปัญหาข้อข้องใจ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
โทร. 0 2513 7500 หรือ 0 2513 7494
อีเมล์ sales@twoplustrainingcenter.com
www.twoplustrainingcenter.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: