Twoplus Training Center


เทคนิคการใช้การเขียนข้อบังคับของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย

เทคนิคการใช้การเขียนข้อบังคับของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ในแต่ละประเทศต่างก็มีรัฐธรรมนูญเป็นของตัวเอง เพื่อใช้ควบคุมดูแลประชาชน บริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดทุกแห่งที่มีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป จะต้องจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเช่นเดียวกัน เปรียบเสมือนการมีรัฐธรรมนูญไว้ใช้ในการบริหารควบคุมทรัพยากรบุคคล ในทางกฎหมาย หากนายจ้างมิได้เขียนสิทธิในทางการบริหารจัดการให้ชัดแจ้ง ถือว่านายจ้างสละสิทธิ์ดังกล่าว

การอบรมหลักสูตรนี้ จะทำให้ท่านเกิดความรู้ในการเขียนและแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียด ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เพื่อใช้ในการควบคุมดูแลบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถบังคับใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมากที่สุด

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

-เข้าใจหลักการพื้นฐานในการจัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เช่น ความสำคัญ การจัดทำ ภาษาที่ใช้ การประกาศบังคับใช้ การปิดประกาศ สถานที่ปิดประกาศ เป็นต้น
-ทราบบทลงโทษที่กฎหมายกำหนด หากไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
-เข้าใจวิธีการเขียน และแก้ไขเนื้อหาสาระของข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นายจ้าง
-ทราบรายละเอียดที่ควรระบุ หรือไม่ระบุไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และผลบังคับใช้กับลูกจ้างที่มีอยู่ก่อนและลูกจ้างใหม่ เมื่อมีการแก้ไขข้อบังคับ ว่าแตกต่างกันอย่างไร
-ยกตัวอย่างของคำพิพากษาฎีกา ที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับในการทำงาน เพื่อเป็นแบบอย่างในการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

ระยะเวลาอบรม

1 วัน

เมื่อจบการอบรมนี้แล้ว สามารถที่จะเข้าใจได้ดังนี้

-สามารถจัดทำข้อกำหนด แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคลในบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลบังคับใช้ โดยไม่ถือว่านายจ้างสละสิทธิ์อันพึงมี

เนื้อหาหลักสูตร

-เมื่อไรที่นายจ้างต้องจัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
*ความสำคัญ
*การจัดทำ
*ภาษา
*การประกาศใช้บังคับ
*การปิดประกาศ
*สถานที่ปิดประกาศ
*วิธีการส่งสำเนาให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ได้ประโยชน์
-ถ้าไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน อาจถูกปรับและถูกจำคุกได้เพียงไร
-ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ควรเขียนและควรแก้ไขให้เกิดประโยชน์แก่นายจ้าง ควรจะมีสาระอย่างไรเกี่ยวกับ
*วัน เวลาทำงานปกติ และเวลาพัก วันหยุด และหลักเกณฑ์การหยุด
*-หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลา และการทำงานในวันหยุด
*วันลา และหลักเกณฑ์การหยุด
*หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลา และการทำงานในวันหยุด
*วันลา และหลักเกณฑ์การลา
*วินัยและโทษทางวินัย
*การร้องทุกข์
*การเลิกจ้าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ
-สิ่งที่ไม่ควรระบุในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานมีอะไรบ้าง
-สิ่งสำคัญที่จะต้องระบุในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานมีเรื่องอะไรบ้าง
-จะทำการแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ให้มีผลใช้กับลูกจ้างใหม ่ได้อย่างไร
-จะทำการแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ให้มีผลใช้กับลูกจ้างเก่าที่เข้ามาอยู่ก่อน ได้อย่างไร
-นายจ้างจะแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานฝ่ายเดียว ที่เป็นโทษต่อลูกจ้างให้มีผลบังคับได้โดยชอบด้วยวิธีใด พร้อมยกคำพิพากษาฎีกาประกอบ
-ข้อสงวนสิทธิของฝ่ายนายจ้างในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เหตุใดจึงทำมิได้
-ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่ประกาศแล้วต้องใช้บังคับนานเท่าไร
-ตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับข้อบังคับในการทำงาน

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
โทร. 0 2513 7500 หรือ 0 2513 7494
อีเมล์ sales@twoplustrainingcenter.com
www.twoplustrainingcenter.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: