Twoplus Training Center


การออกแบบอาคารป้องกันเพลิงไหม้

การออกแบบอาคารป้องกันเพลิงไหม้

ขโมยขึ้นบ้านสิบครั้ง ไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวแต่ทำยังไงที่บ้านไม่โดนไฟไหม้ ต้องเข้ารับการอบรมความรู้เรื่องวิธีการป้องกัน ดับเพลิงจากการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ จากนักดับเพลิงระดับมืออาชีพที่สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของอาคารและ เจ้าของโครงการ ไม่สามารถพลาดได้ !

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

*ทราบถึงประโยชน์ลักษณะโครงสร้างของอาคาร
*ทราบถึงประเภทและชนิดของอาคารได้อย่างถูกต้อง
*ทราบถึงระบบไฟฟ้าของอาคารระบบลิฟต์ของอาคารระบบเส้นทางหนีไฟของอาคาร

ระยะเวลาอบรม

2 วัน

เมื่อจบการอบรมนี้แล้ว สามารถที่จะเข้าใจได้ดังนี้

*เข้าใจถึงทฤษฎีลักษณะโครงสร้างของอาคารประเภทและชนิดของอาคารระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคารระบบดับเพลิงของอาคารระบบไฟฟ้าของอาคารระบบลิฟต์ของอาคารระบบเส้นทางหนีไฟของอาคารได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหาหลักสูตร

*ลักษณะโครงสร้างของอาคาร
*ประเภทและชนิดของอาคาร
*ระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคาร
*ระบบดับเพลิงของอาคาร
*ระบบไฟฟ้าของอาคาร
*ระบบลิฟต์ของอาคาร
*ระบบเส้นทางหนีไฟของอาคาร
*ศึกษาดูงานสถานประกอบการ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
โทร. 0 2513 7500 หรือ 0 2513 7494
อีเมล์ sales@twoplustrainingcenter.com
www.twoplustrainingcenter.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: