Twoplus Training Center


หลักการระบบบัญชี สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และรับเหมาก่อสร้าง

หลักการระบบบัญชี สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และรับเหมาก่อสร้าง


????????????????

หลักการระบบบัญชี สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และรับเหมาก่อสร้าง

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่มีรายละเอียดปลีกย่อยจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องมีการ บริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะงานด้านบัญชี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามข้อกำหนดด้านกฎหมาย จึงจะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง

บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด รหัสสถาบัน 40102
หลักสูตรนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากอธิบดีกรมพัฒนาการค้าธุรกิจ 
สามารถนับเป็นชั่วโมงในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพการบัญชีได้
รหัสหลักสูตร 4010249001 การนับชั่วโมงทางบัญชี 3.30 ชม.
และอื่น 8.30 ชม. รวม 12.00 ชม.
ผลที่ได้รับจากการอบรม :
 
 • เข้าใจสภาพปัญหา และข้อผิดพลาดในการทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ทราบโครงสร้างระบบบัญชีประเภทต่าง ๆ
 • เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26, ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น
 • ทราบเทคนิคการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26
 • เข้าใจการจัดทำรายงานประกอบงบการเงิน การออกงบดุล งบกำไรขาดทุน เพื่อประกอบการตรวจสอบของสรรพากร
 • สามารถวางแผนภาษีอากรของธุรกิจได้ทั้งระบบ ตั้งแต่การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล, การวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะ, การวางแผนอัตราภาษี และฐานภาษีเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เป็นต้น
 • ทราบเทคนิคการเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กร 
 
เนื้อหาหลักสูตร :
 

วันที่ 1 :

 • สภาพปัญหาในการจัดทำบัญชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเด็น และปัญหาที่ผิดพลาดในการทำบัญชีธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์
 • โครงสร้างของระบบบัญชีที่ควรทราบ เช่น ขายที่ดินเปล่า ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง, ขายอาคารชุด, สำนักงานให้เช่า, การให้เช่าอาคาร และศูนย์การค้า, การเช่าช่วง, การจัดการสนามกอล์ฟ เป็นต้น
 • สิ่งที่นักบัญชีควรคำนึงถึงเพื่อให้การทำ บัญชีเป็นไปอย่างถูกต้อง ได้แก่ มาตรฐานการทำบัญชีฉบับที่ 26, ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 • วิธีการบันทึกภาษีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 และสอดคล้องกับภาษีอากร (ป. 61/2539)
 • การรับรู้รายได้และการบันทึกบัญชีในส่วนของ รายได้ เมื่อมีการเปิดจองโครงการ เช่น การจ่ายเงินทำสัญญา, การผ่อนชำระเงินดาวน์เป็นงวด, การโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้า เป็นต้น
 • การคำนวนหารายได้ กำไรขั้นต้นที่ต้องรับรู้ในแต่ละปี
 • การคำนวนหาต้นทุนโครงการรวม เพื่อกำหนดราคาขายของโครงการ
 • การคำนวนรายละเอียดต้นทุน โครงการแต่ละปี และการโอนต้นทุน
 • การรับรู้ค่าใช้จ่าย และการบันทึกบัญชีในส่วนของค่าใช้จ่าย กรณีต้นทุนดำเนินการ ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหารตอกเบี้ยจ่าย
 • การคำนวนเฉลี่ยภาษีซื้อ และการบันทึกบัญชี
 • การคำนวนกำไรสุทธิเมื่อสิ้นงวดบัญชี เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • การจัดทำรายงานประกอบงบการเงินที่ถูกต้อง เพื่อประกอบการตรวจสอบของกรมสรรพากร
 • การออกงบดุล งบกำไรขาดทุน พร้อการเขียนหมายเหตุประกอบการเงิน
 • ถาม – ตอบ ปัญหา
 

วันที่ 2 :


 • สิ่งที่นักบัญชีต้องทราบก่อนการวางแผนภาษีของ ธุรกิจ เช่น ลักษณะเฉพาะของการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, สภาพปัญหาที่พบอยู่เสมอของธุรกิจ, โครงสร้างรายได้ ค่าใช้จ่ายของธุรกิจ เป็นต้น
 • การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น รายได้ที่ต้องนำมารวม และไม่นำมารวมในการคำนวนหากำไรสุทธิ และรายได้ทางบัญชีที่ถือเป็นรายได้ แต่ทางภาษีอากรไม่ถือเป็นรายได้ เป็นต้น
 • การวางแผนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่กรมสรรพากรไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีอากร
 • ทำอย่างไรรายจ่ายต้องห้ามจึงจะนำมารวมคำนวนภาษีได้
 • การเลือกเกณฑ์การรับรู้รายได้ ค่าใช้จ่ายให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีมากที่สุด
 • ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม จะปฏิบัตอย่างไร ซึ่งจะทำให้กิจการได้ประโยชน์ทางภาษี
 • การวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์โดยตรง
 • ภาระภาษีธุรกิจเฉพาะ และการขออนุญาติจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม การจัดสรรที่ดิน
 • การขายอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
 • การขายอสังหาริมทรัพย์ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์
 • ราคาประเมิน ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่จะใช้ในการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะมีเทคนิคอย่างไร
 • อัตราภาษี และฐานภาษีกับการวางแผนเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
 • โครงสร้างของ VAT ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มของธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์
 • กลยุทธ์การวางแผนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 • เทคนิคการเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อเพิ่มผลกำไร
 • การกำหนดราคาต้นทุนของที่ดินให้ได้ประโยชน์สูงสุด
 • การเพิ่มกำไรทางบัญชี และภาษีอากร อย่างถูกกฎหมาย
 • ทำสัญญาอย่างไรให้ได้เปรียบ และประหยัดภาษีในเชิงธุรกิจ
 • ธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ จะประหยัดภาษีอย่างไร
 • การลดต้นทุนดอกเบี้ย และการใช้ประโยชน์จากรายการยกเว้นภาษีตามกฎหมาย
 • การไม่มุ่งค้าหากำไรตามความหมายสรรพากรนั้น ธุรกิจเราจะทำได้หรือไม่
 • การขายฝากจะให้ผลทางภาษีในแง่บวกหรือไม่
 • การประหยัดภาษีด้วย Sale Promotion
 • ปัญหาการจ่ายค่าภาษี และค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ ผลกระทบทางกฎหมาย
 • สรรพากรจะยอมหรือไม่ ถ้าจะแยกสัญญาระหว่างการขายอสังหาริมทรัพย์ รับเหมาก่อสร้าง รับตกแต่ง และควรมีสัดส่วนเท่าใด
 • เทคนิคการกำหนดราคาขายที่สรรพากรยอมรับ 
 • การบริหารเจ้าหนี้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
 • ถาม-ตอบ ปัญหา

วิทยากร : อ.มิตรทอง ชูลิตะวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม เอส จี คอนซัลแทนท์ จำกัด

ผลงานเขียนหนังสือ : คุยเฟื่องเรื่องภาษี 1-5, คู่มือสร้างระบบ…บริหารธุรกิจ, ฝ่าพายุ …ธุรกิจ, คู่มือบริหารภาษีในธุรกิจ ฯลฯ

วันเวลาและสถานที่อบรม :
 

วันที่ : วันเสาร์ที่ 3-4 กรกฎาคม 2553
เวลา : 09:30 – 16:30  น.

ณ ศูนย์ฝึกอบรมทูพลัสฯ แผนที่>>

ค่าอบรม : 
 

ท่านละ 7,000 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % = 7,490 บาท 

รับส่วนลดทันที 500 บาท เมื่อเข้าร่วมเป็นแฟนคลับใน http://www.facebook.com/twoplustrainingfan

วิธีการลงทะเบียนอบรม :
  1. โทรสำรองที่นั่ง 0-2513 7500, 0-2513 7499 ติดต่อ ฝ่ายอบรม
2. แฟ็กซ์ใบสมัครอบรม มาที่ 0-2513 9938
ดาวน์โหลดใบสมัคร >>
3. Email : sales@twoplustrainingcenter.com
4. สมัครอบรม Online
www.twoplustrainingcenter.com
วิธีการชำระเงิน :
  1. เช็คสั่งจ่ายในนามบริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ    
2. โอนเงินเข้า ชื่อบัญชี บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
    – ธนาคารกสิกรไทย (มหาชน) สาขาถนนรัชดาภิเษก-ห้วยขวาง
    บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 089-2-41621-6
และ กรุณาแฟ็กซ์
     ใบ Pay In ไป 0-2513 9938 ถึงฝ่ายอบรม

3. ท่านสามารถตัดผ่านบัตรเครดิตผ่านเว็บได้ทันที
สมัครสมาชิกรายปี วันนี้ พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย
 

Twoplus Training Professional Member

 

เปิดรับสมัครสมาชิกรายบุคคลรายปี ประเภท Professional Member เพื่อให้สมาชิกสามารถเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ได้ตามความต้องการ โดยไม่จำกัดหลักสูตรและจำนวนครั้งภายใน 12 เดือน ซึ่งเปิดกว่า 100 ครั้งต่อปี

 

อัตราค่าสมาชิก :  40,000 บาท + Vat 7 % = 42,800 และปีถัดไป รับส่วนลด 20 % ของค่าสมาชิกรายปี

 

รายละเอียดดังนี้ :

 1. สำรองที่นั่งหลักสูตรอบรมทั่วไปได้ ไม่จำกัดหลักสูตร และจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลา 12 เดือน *
 2. รับส่วนลด 25 % สำหรับหลักสูตรเร่งรัด หลักสูตรดูงานภายในประเทศ และ 5 % สำหรับหลักสูตรดูงานต่างประเทศ
 3. สามารถใช้โลโก้ Twoplus Training Professional Member บนนามบัตรของท่านได้
 4. รับของชำร่วยพิเศษ เป็นกระเป๋าสะพายหรืออื่นๆ ของทูพลัสฯ ฟรี
 5. สมาชิกประเภทรายบุคคลนี้ ไม่สามารถโอน หรือ เปลี่ยนชื่อให้กับท่านอื่นได้

Twoplus Training Corporate Member

 

เปิด รับสมาชิกรายองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถส่งพนักงานเข้ารับการอบรมได้ตลอดปีในอัตราที่ประหยัด กว่า และสะดวกกว่าการจัดอบรมภายในเอง โดนเปรียบเสมือนเป็นเอาส์ซอส์ให้กับองค์กร

 

อัตราค่าสมาชิก :  60,000 บาท + Vat 7 % = 64,200 และปีถัดไปรับส่วนลด 20 % ของค่าสมาชิกรายปี   

 

รายละเอียดดังนี้ :

 1. สำรอง ที่นั่งอบรมหลักสูตรทั่วไปได้ โดยสำรองที่นั่งได้มูลค่าสะสมสูงสุด 45,000 บาท ไม่จำกัดหลักสูตร และ จำนวนผู้อบรม ภายในระยะเวลา 12 เดือน*
 2. ผู้ ที่มาอบรมจะต้องเป็นพนักงานประจำของบริษัทสมาชิกเท่านั้น (ไม่สามารถส่งพนักงาน ประเภท Part time เข้าอบรมในประเภทนี้ได้ แต่ยินดีให้ส่วนลดพิเศษ 20 % จากค่าอบรมปกติ)
 3. รับส่วนลด 25 % สำหรับหลักสูตรเร่งรัด หลักสูตรดูงานภายในประเทศ และ 5 % สำหรับหลักสูตรดูงานต่างประเทศ
 4. รับส่วนลด 20 % สำหรับการอบรมนอกสถานที่ (Onsite Training)
 5. สามารถใช้โลโก้ Twoplus Training Corporate Member ในนามบัตรหรือเอกสารการตลาดได้
 6. รับของชำร่วยพิเศษ เป็นกระเป๋าสะพายหรืออื่นๆ ของทูพลัสฯ ฟรี จำนวน 1 ชิ้น

หมายเหตุ : * ยกเว้นหลักสูตร Oracle Primavera และ หลักสูตรการวางแผนรับมือภัยพิบัติ (BCP)

   


 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: