Twoplus Training Center


เทคนิคการเขียนแผนธุรกิจ/โครงการ สำหรับขอกู้ธนาคาร

เทคนิคการเขียนแผนธุรกิจ/โครงการ สำหรับขอกู้ธนาคาร

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่มีรายละเอียดปลีกย่อยจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องมีการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ โดยเฉพาะงานด้านบัญชี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจที่มี ประสิทธิภาพและถูกต้องตามข้อกำหนดด้านกฎหมาย จึงจะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วย ความรวดเร็วและถูกต้อง

บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด รหัสสถาบัน 40102 หลักสูตรนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากอธิบดีกรมพัฒนาการค้าธุรกิจ
สามารถนับเป็นชั่วโมงในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพการบัญชีได้รหัสหลักสูตร 4010249001 การนับชั่วโมงทางบัญชี 3.30 ชม. และอื่น 8.30 ชม. รวม 12.00 ชม.

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

-เข้าใจสภาพปัญหา และข้อผิดพลาดในการทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
-ทราบโครงสร้างระบบบัญชีประเภทต่างๆ
-เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26, ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น
-ทราบเทคนิคการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26
-เข้าใจการจัดทำรายงานประกอบงบการเงิน การออกงบดุล งบกำไรขาดทุน เพื่อประกอบการตรวจสอบของสรรพากร
-สามารถวางแผนภาษีอากรของธุรกิจได้ทั้งระบบ ตั้งแต่การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล, การวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะ, การวางแผนอัตรา-ภาษีและฐานภาษีเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เป็นต้น
-ทราบเทคนิคการเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กร

ระยะเวลาอบรม
2 วัน

เมื่อจบการอบรมนี้แล้ว สามารถที่จะเข้าใจได้ดังนี้

-สามารถนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการงานบัญชี เพื่อให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจมากที่สุด ช่วยลดปัญหาข้อผิดพลาดต่างๆ และถูกต้องตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

เนื้อหาหลักสูตร

*วันที่หนึ่ง : (การจัดบัญชีภาษีอากรขั้นพื้นฐานสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)

-สภาพปัญหาในการจัดทำบัญชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเด็นและปัญหาที่ผิดพลาดในการทำบัญชีธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์
-โครงสร้างของระบบบัญชีที่ควรทราบ เช่น ขายที่ดินเปล่า ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง, ขายอาคารชุด, สำนักงานให้เช่า, การให้เช่าอาคาร และศูนย์การค้า, การเช่าช่วง, การจัดการสนามกอล์ฟ เป็นต้น
-สิ่งที่นักบัญชีควรคำนึงถึงเพื่อให้การทำบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้อง ได้แก่ มาตรฐานการทำบัญชีฉบับที่ 26, ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
-วิธีการบันทึกภาษีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 และสอดคล้องกับภาษีอากร (ป. 61/2539)
-การรับรู้รายได้และการบันทึกบัญชีในส่วนของรายได้ เมื่อมีการเปิดจองโครงการ เช่น การจ่ายเงินทำสัญญา, การผ่อนชำระเงินดาวน์เป็นงวด, การโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้า เป็นต้น
-การคำนวนหารายได้ กำไรขั้นต้นที่ต้องรับรู้ในแต่ละปี
-การคำนวนหาต้นทุนโครงการรวม เพื่อกำหนดราคาขายของโครงการ
-การคำนวนรายละเอียดต้นทุน โครงการแต่ละปี และการโอนต้นทุน
-การรับรู้ค่าใช้จ่าย และการบันทึกบัญชีในส่วนของค่าใช้จ่าย กรณีต้นทุนดำเนินการ ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหารตอกเบี้ยจ่าย
-การคำนวนเฉลี่ยภาษีซื้อและการบันทึกบัญชี
-การคำนวนกำไรสุทธิเมื่อสิ้นงวดบัญชี เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
-การจัดทำรายงานประกอบงบการเงินที่ถูกต้อง เพื่อประกอบการตรวจสอบของกรมสรรพากร
-การออกงบดุล งบกำไรขาดทุน พร้อการเขียนหมายเหตุประกอบการเงิน

*วันที่สอง : (การวางแผนภาษีอากรสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด)

-สิ่งที่นักบัญชีต้องทราบก่อนการวางแผนภาษีของธุรกิจ เช่น ลักษณะเฉพาะของการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, สภาพปัญหาที่พบอยู่เสมอของธุรกิจ, โครงสร้างรายได้ ค่าใช้จ่ายของธุรกิจ เป็นต้น
-การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น รายได้ที่ต้องนำมารวมและไม่นำมารวมในการคำนวนหากำไรสุทธิ และรายได้ทางบัญชีที่ถือเป็นรายได้ แต่ทางภาษีอากรไม่ถือเป็นรายได้ เป็นต้น
-การวางแผนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่กรมสรรพากรไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีอากร ทำอย่างไรรายจ่ายต้องห้ามจึงจะนำมารวมคำนวนภาษีได้
-การเลือกเกณฑ์การรับรู้รายได้ ค่าใช้จ่ายให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีมากที่สุด
-ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม จะปฏิบัตอย่างไร ซึ่งจะทำให้กิจการได้ประโยชน์ทางภาษี
-การวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์โดยตรง
-ภาระภาษีธุรกิจเฉพาะ และการขออนุญาติจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม การจัดสรรที่ดิน
-การขายอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
-การขายอสังหาริมทรัพย์ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์
-ราคาประเมิน ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่จะใช้ในการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะมีเทคนิคอย่างไร
-อัตราภาษีและฐานภาษีกับการวางแผนเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
-โครงสร้างของ VAT ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มของธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์
-กลยุทธ์การวางแผนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
-เทคนิคการเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อเพิ่มผลกำไร
-การกำหนดราคาต้นทุนของที่ดินให้ได้ประโยชน์สูงสุด
-การเพิ่มกำไรทางบัญชี และภาษีอากร อย่างถูกกฎหมาย
-ทำสัญญาอย่างไรให้ได้เปรียบ และประหยัดภาษีในเชิงธุรกิจ
-ธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ จะประหยัดภาษีอย่างไร
-การลดต้นทุนดอกเบี้ยและการใช้ประโยชน์จากรายการยกเว้นภาษีตามกฎหมาย
-การไม่มุ่งค้าหากำไรตามความหมายสรรพากรนั้น ธุรกิจเราจะทำได้หรือไม่
-การขายฝากจะให้ผลทางภาษีในแง่บวกหรือไม่
-การประหยัดภาษีด้วย Sale Promotion
-ปัญหาการจ่ายค่าภาษีและค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ ผลกระทบทางกฎหมาย
-สรรพากรจะยอมหรือไม่ ถ้าจะแยกสัญญาระหว่างการขายอสังหาริมทรัพย์ รับเหมาก่อสร้าง รับตกแต่ง และควรมีสัดส่วนเท่าใด
-เทคนิคการกำหนดราคาขายที่สรรพากรยอมรับ
-การบริหารเจ้าหนี้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด .

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
โทร. 0 2513 7500 หรือ 0 2513 7494
อีเมล์ sales@twoplustrainingcenter.com
www.twoplustrainingcenter.com

Advertisements

การวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และรับเหมาก่อสร้าง

การวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และรับเหมาก่อสร้าง

หลักสูตรนี้ จะแยกออกเป็นสองภาค คือ ภาคการวิเคราะห์งบการเงิน และภาคการจัดทำงบกระแสเงินสด โดยภาคการวิเคราะห์งบการเงิน ผู้ที่เข้าอบรมจะได้รู้ถึงประโยชน์เข้าใจหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ทางบัญชีและทางภาษีอากร มาตรฐานงบการเงิน รูปแบบการจัดระบบข้อมูล การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เป็นต้น
ส่วนในทาง ภาคการจัดทำงบกระแสเงินสด จะได้ทราบถึง ความสำคัญของการบริหารเงินสด หลักการและวิธีการที่ถูกต้องในการจัดทำงบกระแสเงินสด การนำผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไปใช้ในการบริหารให้ได้ผลอย่างแท้จริง โดยหลักสูตนี้จะเหมาะสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ

บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด รหัสสถาบัน 40102
หลักสูตรนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากอธิบดีกรมพัฒนาการค้าธุรกิจ
สามารถนับเป็นชั่วโมงในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพการบัญชีได้
รหัสหลักสูตร 4010249004 การนับชั่วโมงทางบัญชี 12.00 ชม. รวม 12.00 ชม.

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

-เข้าใจหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ทางบัญชี และทางภาษีอากร
-ทราบและเข้าใจถึงมาตรฐานงบการเงินสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
-สามารถอ่านงบการเงินได้และเกิดความเข้าใจงบการเงิน
-สามารถวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
-เปรียบเทียบการดำเนินงานกับคู่แข่งได้
-ทราบหลักการและวิธีการที่ถูกต้องในการจัดทำงบกระแสเงินสด Cash Flow
-สามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อนำเสนอต่อฝ่ายบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ
-สามารถนำผลการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ในการบริหารให้ได้ผลอย่างแท้จริง

ระยะเวลาอบรม

2 วัน

เมื่อจบการอบรมนี้แล้ว สามารถที่จะเข้าใจได้ดังนี้

*สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบธุรกิจตลอดจนเข้าใจถึง
*การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับธุรกิจ…อสังหาริมทรัพย์ได้เป็นอย่างดี

เนื้อหาหลักสูตร

-ทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ทางบัญชี และทางภาษีอากร
-การรับรู้รายได้ตามสัญญาระยะยาว หรือการรับรู้รายได้เมื่องานแล้วเสร็จ
-เงินรับล่วงหน้า, เงินมัดจำ, เงินจอง เงินประกันผลงาน
-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
-มาตรฐานงบการเงินสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
-รูปแบบการจัดระบบข้อมูล และแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
-อ่านงบการเงินให้เป็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจงบการเงิน
-ความสัมพันธ์ระหว่างงบดุล และงบกำไรขาดทุน
-ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาบัญชีกำไรสะสมของกิจการ
-ประโยชน์ที่จะได้รับจากงบดุลและงบกำไรขาดทุน
-ความสำคัญของนโยบายการบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
-การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
-อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratios)
-อัตราส่วนความสามารถทำกำไร (Profitability Ratios)
-อัตราส่วนโครงสร้างเงินทุน (Leverage Ratios)
-อัตราส่วนกิจกรรม (Activity Ratios)
-ความสัมพันธ์ระหว่างหนี้สินกับส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt Equity Ratio)
-การเปรียบเทียบการดำเนินงานกับคู่แข่ง และปัจจัยที่ต้องระมัดระวังใน
-การเปรียบเทียบ ตัวอย่างของการวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
-ความสำคัญของการบริหารเงินสด และบทบาทนักบัญชีในการช่วยบริหารสภาพคล่อง ทางการเงิน และการวางแผนทางการเงินของธุรกิจในปัจจุบัน
-หลักการและวิธีการที่ถูกต้องในการจัดทำงบกระแสเงินสด Cash Flow
*ข้อแตกต่างของการจัดทำงบประมาณเงินสด กับงบกระแสเงินสด
*ทำความเข้าใจ และค้นหาแหล่งข้อมูลเพื่อนำมาใช้จัดทำ Cash Flow ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด
*ขั้นตอนและวิธีการทำ Cash Flow
*การทำงบกระแสเงินสดทางตรง
*การทำงบกระแสเงินสดทางอ้อม
-การนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อนำเสนอต่อฝ่ายบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ
-การนำผลการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ในการบริหารให้ได้ผลอย่างแท้จริง (ภาคปฏิบัติ) เช่น การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
*การจัดทำ งบประมาณเงินสด และงบกระแสเงินสด การควบคุมต้นทุนต่าง ๆ การวัดความสามารถในการทำกำไรของหน่วยงาน
*การบริหารสภาพคล่องของกิจการ
*การบริหารบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ สินค้าคงเหลือ ฯลฯ
*ความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ของกิจการ
*ผลกำไรจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
โทร. 0 2513 7500 หรือ 0 2513 7494
อีเมล์ sales@twoplustrainingcenter.com www.twoplustrainingcenter.com

การจัดทำเอกสารรับ-จ่ายทางบัญชี ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และรับเหมาก่อสร้าง

การจัดทำเอกสารรับ-จ่ายทางบัญชี ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และรับเหมาก่อสร้าง

ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้น การจัดการด้านเอกสารทางบัญชีเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ ประกอบการจะต้องคำนึงถึง เนื่องจากงานเอกสารเป็นงานที่ละเอียดอ่อนต้องให้ความสำคัญ และระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งจากตัวเอกสารเองและจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร
หลักสูตรอบรมนี้ เป็นหลักสูตรที่จะทำให้ท่านเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำเอกสาร ด้านบัญชีที่สอดคล้องกับ พรบ. การบัญชี และได้รับการยอมรับจากกรมสรรพากร อีกทั้งยังเป็นประโยชน์กับการธุรกิจให้ถูกต้อง

บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด รหัสสถาบัน 40102หลักสูตรนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากอธิบดีกรมพัฒนาการค้าธุรกิจ
สามารถนับเป็นชั่วโมงในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพการบัญชีได้รหัสหลักสูตร 4010249003 การนับชั่วโมงทางบัญชี 3.00 ชม.
และอื่น 9.00 ชม. รวม 12.00 ชม.

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

-สามารถวางระบบและออกแบบเอกสารทางบัญชีและการเงินให้เป็นมาตรฐาน
-สามารถจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลหรือเอกสารสำคัญๆ ที่สรรพากรมักตรวจสอบบ่อยๆ ได้
-ทราบเอกสารรับ – จ่ายของฝ่ายบัญชีที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
-เข้าใจเทคนิคการออกใบกำกับภาษีทุกประเภท
-เข้าใจการออกเอกสารหลักฐานต่างๆ โดยการใช้ซอฟท์แวร์ และการตรวจสอบ ความถูกต้อง
-ทราบวิธีปฏิบัติ และการออกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย(ตามกฎหมายใหม่ล่าสุด)
-สามารถเข้าใจวิธีการจัดเก็บเอกสาร ระยะเวลาที่ต้องจัดเก็บ สถานที่จัดเก็บ ตามกฎหมายภาษีและกฎหมายบัญชี
-ทราบวิธีปฏิบัติในการทำลายเอกสารทางบัญชี
-เข้าใจวิธีปฏิบัติเมื่อเอกสารสูญหายหรือถูกไฟไหม้

ระยะเวลาอบรม

2 วัน

เมื่อจบการอบรมนี้แล้ว สามารถที่จะเข้าใจได้ดังนี้

-สามารถเข้าใจวิธีปฏิบัติงานด้านเอกสารทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ และถูกต้องตามหลักกฎหมาย

เนื้อหาหลักสูตร

-เจาะลึกสภาพปัญหาที่พบในระบบการออกหลักฐานเกี่ยวกับเอกสาร รับ-จ่าย ของฝ่ายบัญชี ตามหลักภาษีอากร ที่ต้องใช้ความสำคัญและระมัดระวังเป็นพิเศษ
-การวางระบบและการออกแบบเอกสารหลักฐาน รับ-จ่าย ของฝ่ายบัญชีการเงินให้ถูกต้อง ตามกฎหมายบัญชี และสรรพากรยอมรับ เช่น การทำสำเนาใบกำกับภาษีออกเป็นชุด
-วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออก การจัดเก็บ และการบันทึกบัญชี และรายงานต่างๆ ที่ถูกต้องทั้งชนิด และข้อความของแบบฟอร์มในฝ่ายบัญชี ตามหลักกฎหมายภาษีอากร และกฎหมายบัญชีที่ควรจัดทำสำหรับธุรกิจ เช่น ธุรกิจซื้อมา-ขายไป, ธุรกิจให้บริการ, ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต, ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เป็นต้น
-เอกสารหลักฐานตามประมวลรัษฎากร และเอกสารจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ใหม่
-การกำหนดลักษณะและชนิดเอกสารในฝ่ายบัญชีพร้อมทั้งวิธีการจัดระบบ การควบคุมภายใน ให้มีประสิทธิภาพ
-เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี เอกสารประกอบการเสียภาษีอากร
-ระบบเอกสารรายรับ เอกสารรายจ่าย ใบกำกับภาษี และเอกสารอื่น
-ระบบใบสำคัญต่างๆ การใช้เอกสารแทนบัญชีย่อย
-รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และรายงานอื่นๆ
-เทคนิคการจัดทำและการปรับปรุงเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ค่ารับรอง ค่ากีฬา เงินบริจาค ค่าของขวัญ ค่าสวัสดิการ ให้ถูกต้องและสรรพากรยอมรับ
-เทคนิคการจัดทำและปรับปรุงเอกสารรายจ่าย ที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ ให้ถูกต้องและสรรพากรยอมรับ
-เทคนิคการจัดทำและปรับปรุงเอกสารรายจ่ายที่กำหนดขึ้นเอง และรายจ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ให้ถูกต้องและสรรพากรยอมรับ
-เทคนิคการจัดทำและปรับปรุงเอกสารรายจ่ายที่มีลักษณะส่วนตัว ให้โดยเสน่หา ค่าการกุศล ให้ถูกต้องและสรรพากรยอมรับ
-เทคนิคการจัดทำและปรับปรุงเอกสารรายจ่ายที่มิใช่เพื่อหากำไร หรือก่อให้เกิดรายได้ ให้ถูกต้องและสรรพากรยอมรับ
-เทคนิคการจัดทำและปรับปรุงเอกสารใบกำกับภาษีที่ไม่สมบูรณ์ ใบกำกับภาษีที่ออกโดยผู้ไม่มีสิทธิออก ภาษีต้องห้าม และการจัดเก็บในกำกับภาษีซื้อให้ถูกต้องและสรรพากรยอมรับ
-การออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ และออกเป็นชุด ได้แก่ การออกใบกำกับภาษีด้วย Computer ทั้งฉบับ, การลงวันที่ในใบกำกับภาษี, ใบกำกับภาษีที่ออกโดยผู้ไม่มีสิทธิออกใช้ได้หรือไม่, การออกใบกำกับภาษีกรณีให้ส่วนลด และส่วนลดการค้า
เป็นต้น
-หลักเกณฑ์สำคัญในการออกใบกำกับภาษีที่มีสิทธิขอคืนภาษีซื้อคืนได้ เช่น ใบกำกับภาษีได้ล่าช้า ข้ามเดือน มีสิทธิขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
-การออกใบแทนและการยกเลิกใบกำกับภาษี
-การแก้ปัญหากรณีใบกำกับภาษีหาย ต้องแจ้งความหรือไม่
-หลักเกณฑ์การออกใบเพิ่มหนื้และใบลดหนี้ ตามมาตร 86/6 และมาตรา 86/7
-ภาษีซื้อต้องห้าม
-วิธีปฎิบัติและการออกหนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรฐานเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามประกาศล่าสุด
-สถานที่จัดเก็บเอกสาร วิธีการ และขั้นตอนการทำลายเอกสารทางบัญชี ที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายบัญชีและกฎหมายภาษีอากร แนวปฎิบัติเมื่อเอกสารสูญหาย

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
โทร. 0 2513 7500 หรือ 0 2513 7494
อีเมล์
sales@twoplustrainingcenter.com
www.twoplustrainingcenter.com

การวางแผนการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การวางแผนการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีอากรประเภทหนึ่งที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากรที่ทำการจัดเก็บจากเงินได้ของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งนิติบุคคลถือว่าเป็นบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยผลของกฏหมาย จึงมีหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา นั่นคือการเสียภาษี ดังนั้นหากบริษัทหรือนิติบุคคลใดไม่ทำหน้าที่ในการเสียภาษี จะมีโทษตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด รหัสสถาบัน 40102 หลักสูตรนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากอธิบดีกรมพัฒนาการค้าธุรกิจ สามารถนับเป็นชั่วโมงในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพการบัญชีได้รหัสหลักสูตร 4010249005 การนับชั่วโมงอื่น 6.00 ชม. รวม 6.00 ชม.

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม
-เข้าใจความหมายของภาษีเงินได้นิติบุคคล
-ทราบประเภทของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิตบุคคลได้
-ทราบวิธีการและเงื่อนไขในการคำนวนกำไรสุทธิ
-ทราบหลักการ และขั้นตอนในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
-เข้าใจกฎหมายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70
-ทราบทลงโทษที่จะได้รับ หากมีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี

ระยะเวลาอบรม

1 วัน

เมื่อจบการอบรมนี้แล้ว สามารถที่จะเข้าใจได้ดังนี้

-สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบธุรกิจ สามารถคำนวนกำไรสุทธิจากรายได้ต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เพื่อนำไปเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เนื้อหาหลักสูตร
-ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
-การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิ
-เงื่อนไขการคำนวนกำไรสุทธิ
-การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่าย
-การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70
-การคำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย และการยื่นแบบนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
โทร. 0 2513 7500 หรือ 0 2513 7494
อีเมล์ sales@twoplustrainingcenter.com
www.twoplustrainingcenter.com

ภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มคือ ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพเป็นปกติธุระไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆหากมีรายรับจากการขายสินค้าหรือ ให้บริการเกินกว่า 1.2 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนโดยคำนวณภาษีที่ต้องเสียจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ

หลักสูตร 2 วันนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบรายละเอียดและเข้าใจทุกเรื่องที่ี่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ที่มีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษี และวิธีการดำเนินการทำเรื่องได้อย่างถูกวิธี ถูกต้องและรวดเร็ว

บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด รหัสสถาบัน 40102 หลักสูตรนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากอธิบดีกรมพัฒนาการค้าธุรกิจ สามารถนับเป็นชั่วโมงในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพการบัญชีได้รหัสหลักสูตร 4010249002 การนับชั่วโมงอื่น 6.00 ชม. รวม 6.00 ชม.

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

-สามารถรู้และเข้าใจหลักเกี่ยวกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้อย่างถูกต้อง
-สามารถจัดเตรียมเอกสารในการขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้อย่างถูกต้อง
-สามารถทราบรายละเอียดขั้นตอนในการขอจดทะเบียนได้อย่างถูกต้อง
-สามารถเข้าใจในหลักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้อย่างถูกต้อง

ระยะเวลาอบรม

1 วัน

เมื่อจบการอบรมนี้แล้ว สามารถที่จะเข้าใจได้ดังนี้

-รู้ขั้นตอนและเข้าใจในการเสียภาษีมุลค่าเพิ่มได้เป็นอย่างดี
-รู้วิธีในการจัดเตรียมเอกสารในขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้อย่างถูกต้อง
-นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
-เข้าใจและปฏิบัติตามหลักขั้นตอนในการเสียภาษมูลค่าเพิ่มีได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหาหลักสูตร

*ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
*กิจการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
*ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม การจัดทำใบกำกับภา๋ษีและอัตราภาษี
*การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม การจัดทำใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใบแทน ใบกำกับภาษี ใบแทนเพิ่มหนี้ ใบแทนลดหนี้
*การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีซื้อต้องห้าม
*การจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม การยื่นแบบแสดงรายการภาษี และการขอคืนภาษีมูลค่า

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
โทร. 0 2513 7500 หรือ 0 2513 7494
อีเมล์ sales@twoplustrainingcenter.com
เว็บไซต์www.twoplustrainingcenter.com

หน้าต่อไป