Twoplus Training Center


การฝึกออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยมือสำหรับวิศวกรมือใหม่

การฝึกออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยมือสำหรับวิศวกรมือใหม่

หลักสูตรอบรมนี้ออกแบบมาสำหรับวิศวกรโยธาที่จบใหม่โดยเฉพาะ ที่ต้องการทบทวนและ เพิ่มทักษะในการออกแบบอาคารเล็กจริง โดยจะเริ่มตั้งแต่การอ่านแบบจากสถาปนิกการกำหนดรูปแบบการวิเคราะห์อาคาร การกำหนดกำลังของคอนกรีต การกำหนดน้ำหนักจรและตายตัวการเลือกตัวแทนชิ้นส่วนโครงสร้างสำหรับการออกแบบ การถ่ายน้ำหนักจากหลังคาสู่ฐานรากโดยวิทยากรจะบรรยายพร้อมออกแบบให้ดูทีละขั้นตอนด้วยมือซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้ซ้อมออกแบบโครงสร้างจริงไปพร้อมกับวิทยากร เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายและสามารถทำงานได้จริงซึ่งวิทยากรจะเป็นพี่เลี้ยงให้ตลอดเวลา ทำให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาสในการซักถามปัญหาข้อสงสัยได้ซึ่งการเข้ารับการอบรมนี้จะทำให้วิศวกรที่ยังไม่เคยออกแบบโครงสร้างจริงมีความเข้าใจในหลักการ ออกแบบที่ถูกต้องได้มากยิ่งขึ้น ลดโอกาสออกแบบโครงสร้างผิดพลาดจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

* เข้าในหลักการออกแบบอาคารต่างๆ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง, สถานะภาพของวิศวกรโยธา, ค่าบริการวิชาชีพ เป็นต้น

* สามารถคำนวนน้ำหนักต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง เช่น น้ำหนักบรรทุก, น้ำหนักแนวดิ่ง, น้ำหนักแนวราบ เป็นต้น

* เข้าใจระบบโครงสร้างของอาคาร

* สามารถออกแบบส่วนต่างๆ ของอาคารได้ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง เช่น การออกแบบพื้น, การออกแบบบันได, การออกแบบคาน, การวิเคราะห์ข้อแข็งและกำแพงรับแรงเฉือน, การออกแบบเสา, การออกแบบฐานราก เป็นต้น

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน

เข้าใจหลักการคำนวนและการออกแบบอาคารพอสมควร

ระยะเวลาอบรม

3 วัน

เมื่อจบการอบรมนี้แล้ว สามารถที่จะเข้าใจได้ดังนี้

สามารถเข้าใจหลักการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลังใช้งานด้วยมือ และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการคำนวนและออกแบบโครงสร้างต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสมกับเป็นมืออาชีพ

เนื้อหาหลักสูตร

* หลักการออกแบบอาคาร : หลักการออกแบบ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง การนำวิชาการที่เคยเรียนมาประยุกต์ใช้จริง สถานะภาพของวิศวกรโยธา ค่าบริการวิชาชีพ

* น้ำหนักบรรทุก : น้ำหนักแนวดิ่ง (น้ำหนักคงที่ น้ำหนักจร), น้ำหนักแนวราบ (แรงลมแรงแผ่นดินไหว แรงดันดิน แรงดันน้ำใต้ดิน)

* ระบบของโครงสร้างอาคาร : โครงสร้างตามแนวราบรับน้ำหนักแนวดิ่ง (คาน พื้น บันได) โครงสร้างตามแนวดิ่งรับน้ำหนักแนวราบ (โครงข้อแข็ง กำแพงรับแรงเฉือน)

* การออกแบบโครงสร้างอาคารตามแนวราบ : การออกแบบพื้น (พื้นคาน พื้นไร้คาน พื้นสำเร็จรูป)การออกแบบบันได (ท้องเรียบ พับผ้า บันไดเวียน ชานพักลอย) การออกแบบคาน (ช่วงเดียว ต่อเนื่อง คานยื่น คานโค้ง คานหลัก-คานรอง )

* การออกแบบโครงสร้างอาคารตามแนวดิ่ง : การวิเคราะห์โครงข้อแข็งและกำแพงรับแรงเฉือน การออกแบบเสา (เสาสั้น เสายาว การประเมินน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่อเสา) การออกแบบฐานราก (ฐานแผ่ ฐานรากเสาเข็ม ฐานรากชิดขอบอาคาร การพิจารณาข้อมูลดิน การออกแบบเสาเข็ม)

* การออกแบบโครงสร้างงานโยธาพื้นฐาน : การออกแบบถังเก็บน้ำ การออกแบบท่อลอดถนน การออกแบบ กำแพงกันดิน

* ตัวอย่างการวิบัติของอาคารและข้อควรระวังในการออกแบบอาคาร

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
โทร. 0 2513 7500 หรือ 0 2513 7494
อีเมล์ sales@twoplustrainingcenter.com
เว็บไซต์ http://www.twoplustrainingcenter.com

Advertisements

การออกแบบและก่อสร้างอาคารด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป

หลักสูตรนี้เป็นการอบรมหลักการและเทคนิคการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Precast) เช่น คาน พื้น เสา บันได ผนัง กำแพงกันตก (Parapet) เป็นต้น โดยครอบคลุมตั้งแต่ การกำหนดกำลังคอนกรีตและเหล็กเสริมคอนกรีตที่เหมาะสม การกำหนดน้ำหนักจร รายละเอียดการเสริมเหล็กรูปแบบต่างๆ ที่ป้องกันการแตกร้าวขณะขนส่งและประกอบติดตั้ง การลดระดับและการการเจาะรูโครงสร้างสำหรับ การร้อยท่อไฟฟ้า แอร์ หรือ หักหลบโครงสร้างอื่น รวมถึงเทคนิค และควบคุมการประกอบติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้างจริง

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
โทร. 0 2513 7500 หรือ 0 2513 7494
อีเมล์ sales@twoplustrainingcenter.com
เว็บไซต์ http://www.twoplustrainingcenter.com

การออกแบบสะพาน (Bridge Design)

การออกแบบสะพาน (Bridge Design)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับวิศวกรโยธา วิศวกรโครงสร้างทั่วไป ผู้รับเหมาก่อสร้างสะพาน หรือวิศวกรสะพานโดยเฉพาะที่ต้องการศึกษาเพิ่มเิติมความรู้ด้านการออกแบบสะพาน โดยเนื้อหาหลักสูตรจะอบรมตั้งแต่ หลักการวิเคราะห์โครงสร้างสะพาน ประเภทโครงสร้างสะพาน การวิเคราะห์แรงในเส้นอิทธิพล(Influence Line) น้ำหนักเคลื่อนตัว (Moving Loads) ตามมาตรฐานการออกแบบ AASHO น้ำหนักกระำทำแบบ dynamics และ กรมทางหลวง หลักการออกแบบสะพานคอนกรีตอัดแรง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพานเหล็กรูปพรรณ การออกแบบเสาสะำพานโดยหลักสูตรนี้เป็นการปูพื้นฐานความรู้เพื่อเป็นวิศวกรโครงสร้างสะพานที่สามารถทำการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างสะพานได้แบบมืออาชีพ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
โทร. 0 2513 7500 หรือ 0 2513 7494
อีเมล์ sales@twoplustrainingcenter.com
เว็บไซต์ http://www.twoplustrainingcenter.com

การออกแบบโครงเหล็กป้ายโฆษณา (Bill Board’s Structural Design)

การออกแบบโครงเหล็กป้ายโฆษณา (Bill Board’s Structural Design)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรโยธา ฝ่ายออกแบบของบริษัทผลิตป้ายโฆษณา และผู้รับเหมาก่อสร้างงานป้ายโฆษณา ที่ต้องการออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ สำหรับป้าย โฆษณาโดยเฉพาะ ประเภทป้าย โฆษณา เสากลม โครงถัก การกำหนดสมมติฐารโครงสร้างการกำหนดแรงลม การวิเคราะห์โครงสร้างแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ข้อดีและข้อเสียของการวิเคราะห์โครงสร้างแบบต่างๆการเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห๋และออกแบบโครงสร้าง ให้ถูกต้อง ข้อควรระวังและข้อจำกัดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่วิศวกรควรทราบ การออกแบบจุดต่อ(Connection Design) การเขียนแบบรายละเอียด เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงาน รวมถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้องในการออกแบบและก่อสร้างป้ายโฆษณา

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
โทร. 0 2513 7500 หรือ 0 2513 7494
อีเมล์ sales@twoplustrainingcenter.com
เว็บไซต์ http://www.twoplustrainingcenter.com

การออกแบบโครงสร้างถังบำบัดน้ำเสีย คสล.

การออกแบบโครงสร้างถังบำบัดน้ำเสีย คสล.

หลักสูตรนี้จะอบรมให้วิศวกรสามารถออกแบบโครงสร้างถังบำบัดน้ำเสีย ศสล. ได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและประหยัด ตั้งแต่ การกำหนดน้ำหนักกระทำข้างจากดิน การเลือกเสาเข็ม พฤติกรรมของบ่อบำบัด วิธีการวิเคราะห์โครงสร้าง การออกแบบเป็นขั้นตอน ตลอดจนข้อควรพิจารณาในการออกแบบ และ เทคนิคการก่อสร้างเพื่อป้องกันการเสียหายระหว่างการก่อสร้าง ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจะสามารถออกแบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ศสล. ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยและประหยัด

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
โทร. 0 2513 7500 หรือ 0 2513 7494
อีเมล์ sales@twoplustrainingcenter.com
เว็บไซต์ http://www.twoplustrainingcenter.com

หน้าต่อไป