Twoplus Training Center


หลักการบริหารโครงการสมัยใหม่ (Modern Project Management)

หลักการบริหารโครงการสมัยใหม่ (Modern Project Management)

หลักการและเหตุผล :

ในภาวะปัจจุบันแห่งยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา การบริหารการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์และการแข่งขันที่รุนแรงได้เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีในสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงองค์กรที่มีความเข้มแข็งเท่านั้นจึงจะอยู่รอดได้

การบริหารโครงการ (Project Management) เป็นการศึกษาถึงพื้นฐานการจัดการโครงการในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต บริการ รวมทั้งด้านเทคโนโลยีที่ต้องปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้ โดยเน้นถึงหลักการสำคัญของการบริหารโครงการ (Project Management) การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) การวางแผนโครงการ (Project Planning) การควบคุมโครงการ (Project Control) การจัดการทีมงาน (Team Management) และการประเมินโครงการ (Project Evaluation) ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการทุกกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานหรือองค์กรได้ตั้งไว้

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนารับทราบและเข้าใจหลักการการบริหารงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถวางแผนงานโครงการได้ (Project Baseline Schedule)
2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาทราบถึงหลักการในการติดตามและควบคุมโครงการ (Project Monitoring and Control) รวมทั้งประเด็นสำคัญของการจัดการด้านบุคลากรโครงการ
3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสัมมนามีการอภิปรายในกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้เข้าสัมมนาและวิทยากรเพื่อให้สามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรต่อไป

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

* เข้าใจถึงหลักการบริหารโครงการที่ถูกต้อง
* เข้าใจถึงองค์ประกอบสำคัญ 9 หมวดในการบริหารโครงการ
* เข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานในการบริหารโครงการ
* สามารถวางแผนงานโครงการเบื้องต้นได้
* เข้าใจความสำคัญของ WBS – Work Breakdown Structure
* เข้าใจถึงหลักการคำนวณแผนงานโครงการได้ทั้งแบบ Forward และ backward
* เข้าใจถึงทฤษฎีการประเมินผลงานด้วย Earn Value หรือ S-Curve
* สามารถเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการบริหารโครงการที่เหมาะสมกับงาน

ระยะเวลาอบรม

2 วัน

เมื่อจบการอบรมนี้แล้ว สามารถที่จะเข้าใจได้ดังนี้

* สามารถที่จะเข้าใจกับระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างทั้งระบบ
* สามารถอธิบายเหตุผลและการสัมพันธ์ของเอกสารแต่ละแบบได้
* สามารถเข้าใจชื่อเรียกของเอกสารทั้งไทยและภาษาอังกฤษได้
* สามารถที่จะเข้าใจถึงหลักการจัดเก็บ เรียกใช้ และรายงานเอกสารที่ต้องใช้ได้
* เข้าใจถึงความจำเป็นในการบริหารเวลา (Schedule) ว่าเกี่ยวข้องกับระบบเอกสารว่าเป็นอย่างไร

คุณสมบัติของผู้เข้าสัมมนา
– ผู้บริหารโครงการ หรือหัวหน้าโครงการ
– ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับโครงการ
– เจ้าของระบบงานและฝ่ายผู้ใช้ระบบงาน

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ หนึ่ง :

* Project Management Overview (ภาพรวมของการบริหารโครงการ)
* คำนิยามและวัตถุประสงค์ของการบริหารโครงการ
* Project Life Cycle (วัฎจักรโครงการ)
* ลักษณะและพฤติกรรมทั่วไปของโครงการ
* หลักการสำคัญของ Feasibility Study (การศึกษาความเป็นไปได้)
* Project Organization (การจัดโครงสร้างองค์กรของโครงการ)
* Theory of Human Behavior (ทฤษฎีบุคคลากร)
* หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ /บุคคลในโครงการ
* กรณีศึกษา
* Project Evaluation (การติดตามและประเมินผลโครงการ)
* แนวคิดในการประเมินผลทั้งระหว่างและหลังโครงการเสร็จ

วันที่ สอง :

* Project Planning (การวางแผนโครงการ)
* ประเด็นสำคัญในการวางแผนงาน
* การจัดแบ่งงานเป็นโครงสร้าง (WBS) และ Workshop
* หลักการ GANTT Chart และ การคำนวณเส้นทางวิกฤตโครงการ (CPM)
* หลักการปรับเวลาแผนงานภายใต้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นน้อยที่สุด
* กรณีศึกษา Project Monitoring (การติดตามเฝ้าระวังโครงการ)
* การควบคุม (Control) เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง และหลักการในการควบคุม
* การคำนวณ และวิเคราะห์หาผลการดำเนินงาน (Earned Value Analysis)
* หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงโครงการ (Project Risk Management)
* สรุปและตอบข้อซักถาม

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
โทร. 0 2513 7500 หรือ 0 2513 7494
อีเมล์ sales@twoplustrainingcenter.com
เว็บไซต์ http://www.twoplustrainingcenter.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: